back

เมนูสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอสม.

เมนูสำหรับเจ้าหน้าที่
เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูล
สำหรับผู้ใช้ทั่วไป
 แสดงข้อมูล อสม.และ อสม.ดีเด่น
 แสดงข้อมูลประธาน อสม.
 แสดงระยะเวลาการทำงานของ อสม.
 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
 ข้อมูลภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ
 ข้อมูลงานสุขภาพภาคประชาชน
 สถิติการพิมพ์บัตร อสม.
 วิเคราะห์ตัวแปรข้อมูล
 สืบค้นข้อมูล
 รายชื่อผู้รับผิดชอบ
 ติดต่อสอบถามระบบงานสนับสนุนฐานข้อมูล อสม.
 ระบบสนับสนุน
 พิมพ์บัตรสมาชิก
 ฐานข้อมูลการเข้ารับการอบรม.
 Import ไฟล์ข้อมูล
 Export ข้อมูล
 ปรับปรุงยอด อสม.
ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น

นางน้อย  เปรมประสิทธิ์

ข้อมูล อสม.
ที่อยู่ที่ขึ้นทะเบียนเป็น อสม.
(แสดงหมายเลขเมื่อ Login) 35/3
นาง 10
น้อย
เปรมประสิทธิ์
หญิง 
5 ธันวาคม 2494
ตำบล สะตอน
อำเภอ สอยดาว
จังหวัด จันทบุรี
อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 0
2536 การตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลแล้ว 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการ
ตำแหน่ง
  คณะกรรมการชมรม อสม.ระดับประเทศ
  คณะกรรมการชมรม อสม.ระดับภาค
  คณะกรรมการชมรม อสม.ระดับเขต
  คณะกรรมการชมรม อสม.ระดับจังหวัด
  คณะกรรมการชมรม อสม.ระดับอำเภอ
  คณะกรรมการชมรม อสม.ระดับตำบล
 
 
 
 
 
 


ประวัติ อสม.ดีเด่น รางวัล เกียรติคุณ ผลงานเด่น

ปี อสม.ดีเด่นระดับ อสม.ดีเด่นสาขา รางวัล/เกียรติคุณ
ไม่มีรายการ การได้รับรางวัล เกียรติคุณ ผลงานเด่น 
ติดต่อ ผู้ประสานงาน : คุณอมรรัตน์ ทวีกุล โทร.0-2590-1539 , 0-1421-8609
 
Copyright © 2006.  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   กระทรวงสาธารณสุข
[ หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานโปรแกรมนี้คือ 1024 x 768 ]