back

เมนูสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอสม.

เมนูสำหรับเจ้าหน้าที่
เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูล
สำหรับผู้ใช้ทั่วไป
 แสดงข้อมูล อสม.และ อสม.ดีเด่น
 แสดงข้อมูลประธาน อสม.
 แสดงระยะเวลาการทำงานของ อสม.
 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
 ข้อมูลภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ
 ข้อมูลงานสุขภาพภาคประชาชน
 สถิติการพิมพ์บัตร อสม.
 วิเคราะห์ตัวแปรข้อมูล
 สืบค้นข้อมูล
 รายชื่อผู้รับผิดชอบ
 ติดต่อสอบถามระบบงานสนับสนุนฐานข้อมูล อสม.  Import ไฟล์ข้อมูล
 Export ข้อมูล
 ปรับปรุงยอด อสม.
แสดงรายชื่อผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล อสม. จำแนกรายจังหวัด
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
โทร
E-mail
รับผิดชอบ
ระดับ
1
  
 
 
 
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
 
 
จังหวัด
2
นายธาดา  วรรธนปิยกุล 
นักวิชาการสาธารณสุข 7 
 
 
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
0 4461 1660 
Tadawad@thaimail.com 
อำเภอ
3
คปสอ.คูเมือง   
 
ศสช.รพคูเมือง 
คูเมือง 
คูเมือง
บุรีรัมย์
 
 
อำเภอ
4
นายพิริยะ  พร้อมพูล 
จพ.สาธารณสุขฯ6 
รพ.กระสัง 
กระสัง 
กระสัง
บุรีรัมย์
0810982349 
Piriya39@hotmail.com 
อำเภอ
5
  
 
 
 
นางรอง
บุรีรัมย์
 
 
อำเภอ
6
วันเพ็ญ  คำเมือง 
นักวิชาการสาธารณสุข 
โรงพยาบาลหนองกี่ 
ทุ่งกระตาดพัฒนา 
หนองกี่
บุรีรัมย์
081-0452945 
wan-lovele@hotmail.com 
อำเภอ
7
  
 
 
 
ละหานทราย
บุรีรัมย์
 
 
อำเภอ
8
มังกร  สุขประเสริฐ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประโคนชัย 
ประโคนชัย 
ประโคนชัย
บุรีรัมย์
044670710 
mk_suk@hotmail.com 
อำเภอ
9
  
 
 
 
บ้านกรวด
บุรีรัมย์
 
 
อำเภอ
10
นายพนม  รอดไธสง 
นักวิชาการสาธารณสุข 6 
สถานีอนามัยคลองม่วง 
บ้านจาน 
พุทไธสง
บุรีรัมย์
 
 
อำเภอ
11
  
 
 
ลำปลายมาศ 
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
 
 
อำเภอ
12
นายบัญชา  แจ้งรัมย์ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
สสอ.สตึก 
สตึก 
สตึก
บุรีรัมย์
 
 
อำเภอ
13
  
 
 
 
ปะคำ
บุรีรัมย์
 
 
อำเภอ
14
นายขจรศักดิ์  สิงหนุวัฒนะ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาโพธิ์ 
นาโพธิ์ 
นาโพธิ์
บุรีรัมย์
044-686103 
jornsak_15@Yahoo.co.th 
อำเภอ
15
สสอ.หนองหงส์   
 
ถนนราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 14 
สระแก้ว 
หนองหงส์
บุรีรัมย์
044669020 
 
อำเภอ
16
  
 
 
 
พลับพลาชัย
บุรีรัมย์
 
 
อำเภอ
17
น.ส.วนิดา  แดงชาติ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
รพ.ห้วยราช 
ห้วยราชา 
ห้วยราช
บุรีรัมย์
0854919603 
loveutine@yahoo.co.th 
อำเภอ
18
  
 
 
 
โนนสุวรรณ
บุรีรัมย์
 
 
อำเภอ
19
  
 
 
 
ชำนิ
บุรีรัมย์
 
 
อำเภอ
20
นางสาวศรีนวล  สวัสดี 
พยาบาลวิชาชีพ 5 
โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 
หนองแวง 
บ้านใหม่ไชยพจน์
บุรีรัมย์
0819556512 
srinuans@yahoo.com 
อำเภอ
21
นายอานนท์  ปานะโปย 
เจ้าหน้าท่บริหารงานสาธารณสุข 6 
 
 
โนนดินแดง
บุรีรัมย์
 
 
อำเภอ
22
วาสุกรี  สายเพ็ชร์ 
นักวิชาการสาธารณสุข 7 
สถานีอนามัยบ้านปราสาท 
โนนขวาง 
กิ่งอำเภอบ้านด่าน
บุรีรัมย์
044664052 
wasugree_s@hotmail.com 
อำเภอ
23
น.ส.จรินธร  รูไธสง 
นักวิชาการสาธารณสุข 
 
แคนดง 
กิ่งอำเภอแคนดง
บุรีรัมย์
044-616710 
 
อำเภอ
24
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ   
 
 
ตาเป๊ก 
เฉลิมพระเกียรติ
บุรีรัมย์
044-628450-2 ต่อ 103 
cpk_hp@hotmail.com 
อำเภอ


 
ติดต่อ ผู้ประสานงาน : คุณอมรรัตน์ ทวีกุล โทร.0-2590-1539 , 0-1421-8609
 
Copyright © 2006.  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   กระทรวงสาธารณสุข
[ หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานโปรแกรมนี้คือ 1024 x 768 ]