Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  แจ้งปฏิทินการจ่ายเงินค่าป่วยการ
  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


  แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการ
  ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม


  หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐาน
  งานสุขภาพภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562


  หนังสือเรียนประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด
  เรื่อง การช่วยเหลือ และดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง กรณีอุทกภัย (น้ำท่วม)


  หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมรับชม
  รายการคนค้นตน ตอน ฮีโร่ชุมชน พื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข

  1 .   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
  2 .   รายงานประจำปีงบประมาณ 2562 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
  3 .   แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2563  
  4 .   วารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562  
  5 .   วารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562  
  6 .   แจ้งปฏิทินการจ่ายเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  7 .   แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
  8 .   สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562  
  9 .   สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562  
  10 .   สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562  
  ก่อนหน้า มกราคม 2563 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
  07 ธันวาคม 2562
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 125  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 49  รายการ
  แนวทางค่าป่วยการ e-payment
  จำนวน : 1  รายการ
  NGO
  จำนวน : 7  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  ตำบลจัดการสุขภาพ
  จำนวน : 17  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved