Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  แจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่า
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพลงมาร์ช อสม.ตอบแทน เยียวยา
  และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของ อสม ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
  ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน (e-Social Welfare)
  ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564


  คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1206/2564
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพลงมาร์ช อสม.


  หนังสือเรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  เรื่อง การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19
  ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในด่านชุมชน
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


  หนังสือ เรื่อง การดำเนินงาน อสม ทุกคน ชวนทุกครอบครัว ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนโควิด 19


  ประกาศมูลนิธิ อสม. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการในตำเเหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

  1 .   แจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของ อสม ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน (e-Social Welfare) ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564  
  2 .   คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1206/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพลงมาร์ช อสม.  
  3 .   หนังสือเรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  4 .   รายงานผลสำรวจความคิดเห็นและการปฏิบัติตนของคนไทยในช่วงการเเพร่ระบาดครั้งที่สามของโรคโควิด-19 (วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2564)  
  5 .   หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ปีงบประมาณ 2565  
  6 .   หนังสือ ประชาสัมพันธ์และเเนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565  
  7 .   หนังสือ เรื่อง การดำเนินงาน อสม ทุกคน ชวนทุกครอบครัว ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนโควิด 19  
  8 .   วารสารสุขภาพประชาชนปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2564  
  9 .   ประกาศมูลนิธิ อสม. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการในตำเเหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
  10 .   แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต  
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2562 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  04 สิงหาคม 2564
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 125  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 56  รายการ
  แนวทางค่าป่วยการ e-payment
  จำนวน : 1  รายการ
  NGO
  จำนวน : 10  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  ตำบลจัดการสุขภาพ
  จำนวน : 18  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved