Intranet Login
Untitled Document
บริการข้อมูล
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ไม่ชอบ

แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงาน
สาขา ทันตสุขภาพ


เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)
โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน
วันที่ 31 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2560
และเตรียมการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน
ปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคมพ.ศ. 2560
ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี


หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ปีงบประมาณ 2561

1.หลักเกณฑ์และแนวทางฯ
2.แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
3.คำขอขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์


หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรื่อง การสำรวจข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้สูบบุหรี่

1.แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต
2.แจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
3.แจ้งประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด

1 .   แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงาน สาขา ทันตสุขภาพ  
2 .   หนังสือพิมพ์เพื่อน ผสส. - อสม. ปีที่ 36 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2560  
3 .   เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน  
4 .   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
5 .   วารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560  
6 .   หนังสือพิมพ์เพื่อน ผสส. - อสม. ปีที่ 36 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2560  
7 .   วารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2560  
8 .   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3-4 สค.60  
9 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560  
10 .   คู่มือหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครประจำหมู่บ้านด้านทันตสุขภาพ  
ก่อนหน้า กันยายน 2560 ถัดไป
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
23 กันยายน 2560
อ่านทั้งหมด...
หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
จำนวน : 122  รายการ
หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
จำนวน : 7  รายการ
วารสารสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 40  รายการ
NGO
จำนวน : 2  รายการ
หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
จำนวน : 4  รายการ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
จำนวน : 2  รายการ
การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 1  รายการ
หนังสือพระเทพฯ
จำนวน : 1  รายการ
หนังสือที่ระลึกวันอาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
จำนวน : 1  รายการ
แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 5  รายการ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved