Intranet Login
Untitled Document
 • คู่มือการสมัครเป็นจิตอาสาของ อสม.
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  เรื่อง รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
  และสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลาง
  เรื่องการรวมกลุ่มของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ..


  ประกาศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  จ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ (ระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขตสุขภาพ) จำนวน 3 รายการ


  ประกาศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  จ้างทำเข็มที่ระลึกการปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี 30 ปี (พร้อมจัดส่งกลุ่มเป้าหมาย)
  และโล่เกียรติคุณ จำนวน 2 รายการ


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่องการเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment


  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพ
  เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค (อสม.สคบ.)
  ระหว่าง
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

  1 .   คู่มือการสมัครเป็นจิตอาสาของ อสม.  
  2 .   หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลาง เรื่องการรวมกลุ่มของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ...  
  3 .   ประกาศจ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ (ระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขตสุขภาพ) จำนวน 3 รายการ  
  4 .   ประกาศจ้างทำเข็มที่ระลึกการปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี 30 ปี (พร้อมจัดส่งกลุ่มเป้าหมาย) และโล่เกียรติคุณ จำนวน 2 รายการ  
  5 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560  
  6 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่องการเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment  
  7 .   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค (อสม.สคบ.)  
  8 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการคัดเลือก อสม. ดีเด่นสาขาที่ 11 สาขาทันตสุขภาพ  
  9 .   เอกสารประกอบการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ปี 2561  
  10 .   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น /ดีเยี่ยม /ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจำปีพุทธศักราช 2561  
  ก่อนหน้า กันยายน 2560 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  22 พฤศจิกายน 2560
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 122  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 40  รายการ
  NGO
  จำนวน : 2  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือที่ระลึกวันอาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 5  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved