Intranet Login
Untitled Document
บริการข้อมูล
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ไม่ชอบ

เอกสารประกอบการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ปี 2561

1.หนังสือแจ้งแนวทางหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ
2.คู่มือแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงานฯ
3.รายชื่อ อสม.ที่มีคุณสมบัติครบ
4.สรุปขั้นตอนการคัดเลือกและรับรองผล
5.แบบฟอร์มสรุปผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น 11 สาขา จำแนกรายสาขา
6.แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อสม.ดีเด่น
7.แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อสม.ดีเยี่ยม
8.แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
9.แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน อสม.ดีเยี่ยม
10.แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น /ดีเยี่ยม /ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
ประจำปีพุทธศักราช 2561


การดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)
ประจำปีงบประมาณ 2561

1. รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. เป้าหมายการดำเนินงาน อสค. ปี 2561 จำนวน 500,000 คน (แยกรายจังหวัด)
3. รายงานการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน


แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือก และประเมินผลงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเยี่ยม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเยี่ยมอย่างยิ่ง


เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน Model Development
การดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
วันที่ 21 - 22 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

1 .   เอกสารประกอบการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ปี 2561  
2 .   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น /ดีเยี่ยม /ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจำปีพุทธศักราช 2561  
3 .   การดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ประจำปีงบประมาณ 2561  
4 .   แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือก และประเมินผลงาน อสม.ดีเด่น/ดีเยี่ยม/ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง  
5 .   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน Model Development การดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ  
6 .   แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงาน สาขา ทันตสุขภาพ  
7 .   หนังสือพิมพ์เพื่อนอสม. ปีที่ 36 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2560  
8 .   เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน  
9 .   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
10 .   วารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560  
ก่อนหน้า สิงหาคม 2560 ถัดไป
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
21 ตุลาคม 2560
อ่านทั้งหมด...
หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
จำนวน : 122  รายการ
หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
จำนวน : 7  รายการ
วารสารสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 40  รายการ
NGO
จำนวน : 2  รายการ
หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
จำนวน : 4  รายการ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
จำนวน : 2  รายการ
การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 1  รายการ
หนังสือพระเทพฯ
จำนวน : 1  รายการ
หนังสือที่ระลึกวันอาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
จำนวน : 1  รายการ
แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 5  รายการ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved