Intranet Login
Untitled Document
 • คู่มือการสมัครเป็นจิตอาสาของ อสม.
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ


  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น
  ระดับเขตสุขภาพ และระดับภาค ประจำปีพุทธศักราช 2561

  1.ระดับเขตสุขภาพที่ 1,2,3 และระดับภาคเหนือ
  2.ระดับเขตสุขภาพที่ 4,5,6 และระดับภาคกลาง
  3.ระดับเขตสุขภาพที่ 7,8,9,10 และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  4.ระดับเขตสุขภาพที่ 11,12 และระดับภาคใต้


  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
  ระดับเขตสุขภาพ ประจำปีพุทธศักราช 2561


  ไฟล์ประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อและรูปแบบการสื่อสาร
  ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย ประเภทต่าง ๆ
  เพื่อให้การเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัวและ อสค. บรรลุผล
  วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 ณ Royal Hills Golf Resort & Spa จังหวัดนครนายก


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"


  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพ
  เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค (อสม.สคบ.)
  ระหว่าง
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

  1 .   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ และระดับภาค ประจำปี 2561  
  2 .   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน อสม.ดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี 2561  
  3 .   ไฟล์ประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้การเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัวและ อสค. บรรลุผล  
  4 .   สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560  
  5 .   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ (ระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขตสุขภาพ) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  6 .   ประกาศคณะกรรมการการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลาง  
  7 .   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดให้อาสาสมัครสาธารณสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.2560  
  8 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"  
  9 .   ประกาศประกาศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างทำเข็มที่ระลึกการปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี 30 ปี  
  10 .   วารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560  
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2560 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    
  18 ธันวาคม 2560
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 122  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 41  รายการ
  NGO
  จำนวน : 2  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือที่ระลึกวันอาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 5  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved