Intranet Login
Untitled Document
บริการข้อมูล
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ไม่ชอบ


 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2560
และเตรียมการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน
ปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคมพ.ศ. 2560
ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี


หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ปีงบประมาณ 2561

1.หลักเกณฑ์และแนวทางฯ
2.แบบฟอร์มการเขียนโครงการ


หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เรื่อง ขอเชิญเข้าประชุม

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2560
และเตรียมการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี


หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรื่อง การสำรวจข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้สูบบุหรี่

1.แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต
2.แจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
3.แจ้งประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด


โครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์

1 .   วารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2560  
2 .   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3-4 สค.60  
3 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560  
4 .   คู่มือหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครประจำหมู่บ้านด้านทันตสุขภาพ  
5 .   หนังสือพิมพ์เพื่อน ผสส. - อสม. ปีที่ 36 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2560  
6 .   หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ปีงบประมาณ 2561  
7 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอเชิญเข้าประชุม  
8 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560  
9 .   หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง การสำรวจข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้สูบบุหรี่  
10 .   ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์  
ก่อนหน้า สิงหาคม 2560 ถัดไป
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
19 สิงหาคม 2560
อ่านทั้งหมด...
หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
จำนวน : 120  รายการ
หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
จำนวน : 7  รายการ
วารสารสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 39  รายการ
NGO
จำนวน : 2  รายการ
หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
จำนวน : 4  รายการ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
จำนวน : 2  รายการ
การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 1  รายการ
หนังสือพระเทพฯ
จำนวน : 1  รายการ
หนังสือที่ระลึกวันอาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
จำนวน : 1  รายการ
แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 5  รายการ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved