Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  วันที่ 28-29 สิงหาคม 2561
  พญ.ประนอม  คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ
  โครงการจัดตั้งและพัฒนาสุขศาลาพระราชทานตามพระราชดำริ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  ประจำปี 2562
  ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


  วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
  นายชาติชาย สุวรรณนิตย์ รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน)
  ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการพัฒนา อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2562
  ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


  10 สิงหาคม 2561
  แพทย์หญิงประนอม  คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุบริการสุขภาพ
  และคณะเยี่ยมเสริมพลัง
  โดยมี นายแพทย์บรรเจิด  สุขพิพัฒปานนท์ นพ.สสจ.ตรัง
  ให้การต้อนรับ ณ สสจ.ตรัง


  แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการ
  ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ระยะแรก


  หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
  เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าป่วยการของ
  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

  1 .   สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561  
  2 .   การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการจัดตั้งและพัฒนาสุขศาลาพระราชทานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562  
  3 .   การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการพัฒนา อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2562  
  4 .   ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2561 ชายแดนภาคใต้ จ.ตรัง  
  5 .   แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ระยะแรก  
  6 .   หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
  7 .   หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพทุกแห่ง เรื่อง เชิญประชุมแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2562  
  8 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ระยะแรก  
  9 .   สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561  
  10 .   ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2561 ภาคใต้ จ.ชุมพร  
  ก่อนหน้า กรกฏาคม 2561 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        
  21 กันยายน 2561
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 125  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 44  รายการ
  NGO
  จำนวน : 4  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือที่ระลึกวันอาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 6  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved