Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง การดำเนินการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  ผ่านระบบ e-Payment


  ประชุมวางแผนการติดตาม และประเมินผลการพัฒนา อสม. 4.0
  วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 – 16.30 น.
  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

  ประธานการประชุม พญ. ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
  โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  (อสม.) เชิงรุก ปี 2561 งวด 4


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง  แจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลผู้รับสวัสดิการสังคมสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการ
  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)


  หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  เรื่อง  ขอความร่วมมือสนับสนุนการฝึกอบรม
  อาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อสรจ.)

  เอกสารประกอบด้วย
  1. หนังสือแจ้ง พนส./สบส.เขต/สสจ.
  2.หลักสูตรฝึกอบรม อสรจ.
  3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน อสรจ.

  1 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง การดำเนินการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านผ่านระบบ e-Payment  
  2 .   ตอบข้อหารือแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.2554  
  3 .   โครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2 (2561)  
  4 .   แนวทางการขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ  
  5 .   แนวทางการขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (ภาษาอังกฤษ)  
  6 .   แบบรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2561  
  7 .   คู่มือวิทยากรพี่เลี้ยง ขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ  
  8 .   ประชุมวางแผนการติดตาม และประเมินผลการพัฒนา อสม. 4.0  
  9 .   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปี 2561 งวด 4  
  10 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลผู้รับสวัสดิการสังคมสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  
  ก่อนหน้า กรกฏาคม 2561 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        
  20 กรกฏาคม 2561
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 124  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 44  รายการ
  NGO
  จำนวน : 4  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือที่ระลึกวันอาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 6  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved