Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
  ประจำปี 2562 (รอบที่ 2)


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
  และสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลาง
  เรื่อง แนวทางการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ
  หลักเกณฑ์ของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ....


  วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
  นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  ประธานการประชุมพิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการสุขศาลาพระราชทาน ปีงบประมาณ 2562
  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


   


  แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการ
  ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ระยะแรก

  1 .   หนังสือแจ้ง การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2562 (รอบที่ 2)  
  2 .   แนวทางค่าป่วยการ e-payment ปีงบประมาณ 2562  
  3 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลาง เรื่อง แนวทางการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ....  
  4 .   ประชุมพิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการสุขศาลาพระราชทาน ปีงบประมาณ 2562  
  5 .   รับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศฯ เรื่อง แนวทางชมรม อสม.  
  6 .   วารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561  
  7 .   Line@อาสาปราบยุง  
  8 .   สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561  
  9 .   การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการจัดตั้งและพัฒนาสุขศาลาพระราชทานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562  
  10 .   การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการพัฒนา อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2562  
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2561 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  21 ตุลาคม 2561
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 125  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 45  รายการ
  แนวทางค่าป่วยการ e-payment
  จำนวน : 1  รายการ
  NGO
  จำนวน : 5  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือที่ระลึกวันอาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
  จำนวน : 1  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved