Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  แบบฟอร์มการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
  งบประมาณสำหรับองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
  ประจำปีงบประมาณ 2562


  เอกสารประกอบการเรียนการสอน และหลักสูตรฝึกอบรม
  อาสาสมัครสาธารณสุข ในเรือนจำ (อสรจ.)


  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  เรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  "100 อสม.ดีเด่น 100 ปี การสาธารณสุขไทย"


  หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ
  องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
  ปีงบประมาณ 2562


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง การประเมินและรายงานผลการพัฒนา อสม. 4.0

  1 .   แบบฟอร์มการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562  
  2 .   เอกสารประกอบการเรียนการสอน และหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข ในเรือนจำ (อสรจ.)  
  3 .   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน "100 อสม.ดีเด่น 100 ปี การสาธารณสุขไทย"  
  4 .   แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  
  5 .   การตรวจสอบโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  
  6 .   หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ปีงบประมาณ 2562  
  7 .   ตอบข้อหารือการรับเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  
  8 .   สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561  
  9 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง การประเมินและรายงานผลการพัฒนา อสม. 4.0  
  10 .   คู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (เออีดี:AED)สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2561 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  23 มิถุนายน 2561
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 124  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 43  รายการ
  NGO
  จำนวน : 4  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือที่ระลึกวันอาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 6  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved