Intranet Login
Untitled Document
 • คู่มือบันทึกการสมัครเป็นจิตอาสาของ อสม.
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  นักจัดการสุขภาพชุมชนตามกลุ่มวัย ในตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ


  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
  โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  (อสม.) เชิงรุก ปี 2561 งวด 3


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
  ติดตามความก้าวหน้าและทบทวนยุทธศาสตร์


  หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต
  เรื่อง การเร่งรัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพ
  และพัฒนาอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)


  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  เรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
  ประจำปีพุทธศักราช 2561

  1 .   หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่อาสาสมัครที่มีผลงานดีเด่น  
  2 .   หนังสือพิมพ์เพื่อน ผสส. - อสม. ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561  
  3 .   ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)นักจัดการสุขภาพชุมชนตามกลุ่มวัย ในตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ  
  4 .   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปี 2561 งวด 3  
  5 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าและทบทวนยุทธศาสตร์  
  6 .   หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต เรื่อง การเร่งรัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพ และพัฒนาอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)  
  7 .   คู่มือ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน กลุ่มวัยทำงาน  
  8 .   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจำปีพุทธศักราช 2561  
  9 .   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561  
  10 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561  
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2560 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  
  19 เมษายน 2561
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 124  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 42  รายการ
  NGO
  จำนวน : 2  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือที่ระลึกวันอาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 6  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved