Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  ชุดเอกสารเรื่องสิทธิ สวัสดิการ และเงินช่วยเหลือเยียวยา อสม.


  แบบสอบถามเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน ครั้งที่ 3
  (29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2563)


  ชุดเอกสารประกอบการประชุม Video Conference
  ติดตามการดำเนินงาน อสม.
  ในการป้องกันและเฝ้าระวังโควิด-19 ในชุมชน


  แบบสอบถามเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน ครั้งที่ 2


  หนังสือแจ้งสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง
  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ
  "อสม. นักรบเสื้อเทา ติดปีกดิจิทัล ต้านภัยโควิด-19"

  1 .   ชุดเอกสารเรื่องสิทธิ สวัสดิการ และเงินช่วยเหลือเยียวยา อสม.  
  2 .   แบบสอบถามเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน ครั้งที่ 3 (29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2563)  
  3 .   ชุดเอกสารประกอบการประชุม Video Conference ติดตามการดำเนินงาน อสม. ในการป้องกันและเฝ้าระวังโควิด-19 ในชุมชน  
  4 .   ตำบลจัดการคุณภาพชีวิตชุมชนสร้างสุขสู้ภัยโควิด-19  
  5 .   แบบสอบถามเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน ครั้งที่ 2  
  6 .   หนังสือแจ้งสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "อสม. นักรบเสื้อเทา ติดปีกดิจิทัล ต้านภัยโควิด-19"  
  7 .   หนังสือแจ้งประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลประชาชนผ่านแบบสำรวจออนไลน์  
  8 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลประชาชนผ่านแบบสำรวจออนไลน์  
  9 .   ชุดองค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดหลังการบำบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสู่สังคม  
  10 .   ชุดองค์ความรู้โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ  
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2563 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            
  01 มิถุนายน 2563
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 125  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 50  รายการ
  แนวทางค่าป่วยการ e-payment
  จำนวน : 1  รายการ
  NGO
  จำนวน : 7  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  ตำบลจัดการสุขภาพ
  จำนวน : 18  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved