Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ


  ระเบียบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

  ว่าด้วยกองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต พ.ศ. ๒๕๖๓


  ปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเเละผู้อำนวยการสำนักอนามัย
  เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเบิกจ่ายเงินค่าตอบเเทน เยียวยา ชดเชย เเละเสี่ยงภัยฯ


  ประกาศกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง ขอความร่วมมือปรับปรุงฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

  1 .   ระเบียบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพว่าด้วยกองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต พ.ศ. ๒๕๖๓  
  2 .   ปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  
  3 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเเละผู้อำนวยการสำนักอนามัย  
  4 .   แจ้งผลการโอนเงินค่าตอบแทน  
  5 .   ประกาศกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  6 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือปรับปรุงฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  
  7 .   วารสารสุขภาพประชาชนปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ก.ย. 63  
  8 .   การจัดงานรณรงค์เตรียมความพร้อม อสม. เฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2  
  9 .   หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอเชิญร่วมงานรณรงค์เตรียมความพร้อม อสม.  
  10 .   หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2563  
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2563 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            
  28 ตุลาคม 2563
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 125  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 53  รายการ
  แนวทางค่าป่วยการ e-payment
  จำนวน : 1  รายการ
  NGO
  จำนวน : 8  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  ตำบลจัดการสุขภาพ
  จำนวน : 18  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved