Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง ขอความร่วมมือปรับปรุงฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)


  การจัดงานรณรงค์เตรียมความพร้อม อสม.
  เฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2


  หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง ขอเชิญร่วมงานรณรงค์เตรียมความพร้อม อสม.
  เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2


  หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2563


  ประกาศกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เรื่อง
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
  ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือปรับปรุงฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  
  2 .   วารสารสุขภาพประชาชนปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ก.ย. 63  
  3 .   การจัดงานรณรงค์เตรียมความพร้อม อสม. เฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2  
  4 .   หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอเชิญร่วมงานรณรงค์เตรียมความพร้อม อสม.  
  5 .   หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2563  
  6 .   ประกาศกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  7 .   สื่อวิดีทัศน์ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ช่วยงานราษฏร์-รัฐ ดแออัด ลดรอคอย จ่ายน้อยลง  
  8 .   หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน พ.ศ.2563  
  9 .   งบกลาง ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม. ปฏิบัติงานต้านโควิด-19  
  10 .   งบกลาง ค่าตอบแทน อสม.ปฏิบัติงานต้านโควิด-19 (7 เดือน)  
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2563 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            
  21 กันยายน 2563
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 125  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 53  รายการ
  แนวทางค่าป่วยการ e-payment
  จำนวน : 1  รายการ
  NGO
  จำนวน : 8  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  ตำบลจัดการสุขภาพ
  จำนวน : 18  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved