Intranet Login
Untitled Document
  • แบบประเมิน อสม. 4.0
  • บริการข้อมูล
     
     
     จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
    มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    น้อย
    ไม่ชอบ

    วันที่ 28-29 สิงหาคม 2561
    พญ.ประนอม  คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
    ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ
    โครงการจัดตั้งและพัฒนาสุขศาลาพระราชทานตามพระราชดำริ
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
    ประจำปี 2562
    ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


    วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
    นายชาติชาย สุวรรณนิตย์ รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน)
    ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการพัฒนา อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2562
    ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


    10 สิงหาคม 2561
    แพทย์หญิงประนอม  คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุบริการสุขภาพ
    และคณะเยี่ยมเสริมพลัง
    โดยมี นายแพทย์บรรเจิด  สุขพิพัฒปานนท์ นพ.สสจ.ตรัง
    ให้การต้อนรับ ณ สสจ.ตรัง


    แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการ
    ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
    ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ระยะแรก


    หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
    เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าป่วยการของ
    อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
    ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

    1 .   สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561  
    2 .   การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการจัดตั้งและพัฒนาสุขศาลาพระราชทานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562  
    3 .   การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการพัฒนา อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2562  
    4 .   ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2561 ชายแดนภาคใต้ จ.ตรัง  
    5 .   แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ระยะแรก  
    6 .   หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
    7 .   หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพทุกแห่ง เรื่อง เชิญประชุมแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2562  
    8 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ระยะแรก  
    9 .   สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561  
    10 .   ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2561 ภาคใต้ จ.ชุมพร  
    ก่อนหน้า เมษายน 2561 ถัดไป
    อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
    21 กันยายน 2561
    อ่านทั้งหมด...
    หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
    จำนวน : 125  รายการ
    หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
    จำนวน : 7  รายการ
    วารสารสุขภาพภาคประชาชน
    จำนวน : 44  รายการ
    NGO
    จำนวน : 4  รายการ
    หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
    จำนวน : 4  รายการ
    ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
    จำนวน : 2  รายการ
    การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
    จำนวน : 1  รายการ
    หนังสือพระเทพฯ
    จำนวน : 1  รายการ
    หนังสือที่ระลึกวันอาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
    จำนวน : 1  รายการ
    แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
    จำนวน : 6  รายการ
    กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved