Intranet Login
Untitled Document
  • แบบประเมิน อสม. 4.0
  • บริการข้อมูล
     
     
     จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
    มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    น้อย
    ไม่ชอบ

    หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
    เรื่อง การตรวจสอบและรับรองข้อมูลเพื่อการจ่ายเงินเพิ่มค่าป่วยการ
    อาสาสมัครสาธรณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
    ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
    ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562


    หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
    เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
    ประจำปีพุทธศักราช 2562


    หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์
    ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
    เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562

    - เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
    - เรียนประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด

     


    วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
    Astana Declaration for Primary Health Care
    ระดมความคิดยกร่างแผนแม่บทการสาธารณสุขมูลฐาน ระยะ 10 ปี ข้างหน้า
    เริ่มเห็นความหวัง "Health & Well-Being"
    ภายใต้ฐานคิด "การสาธารณสุขมูลฐาน เป็นรากฐานของระบบสุขภาพที่ยั่งยืน"    นพ.ภานุวัฒน์  ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน วันที 20 ก.พ.62
    ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

    “การประชุมนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมให้กำลังใจ และเสริมพลังการทำงานของพื้นที่ ส่วนกลางอยากทราบสถานการณ์ของผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน ซึ่งจะได้นำข้อมูลที่ได้ไปปรับให้ถูกต้องเหมาะสม และใช้ในการวางแผนดำเนินงาน”

    1 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง การตรวจสอบและรับรองข้อมูลเพื่อการจ่ายเงินเพิ่มค่าป่วยการ อสม. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  
    2 .   ข้อบังคับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย  
    3 .   หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562  
    4 .   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปี 2562 งวด 2  
    5 .   หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562  
    6 .   ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลาง เรื่อง แนวทางการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2562  
    7 .   ประชุมเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสาธารณสุขมูลฐานแห่งชาติ  
    8 .   การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน  
    9 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามมติคณะรัฐมนตรี(4 ธันวาคม 2561)  
    10 .   (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัตรประจำตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแบบ SMART CARD  
    ก่อนหน้า เมษายน 2561 ถัดไป
    อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
    18 มีนาคม 2562
    อ่านทั้งหมด...
    หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
    จำนวน : 125  รายการ
    หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
    จำนวน : 7  รายการ
    วารสารสุขภาพภาคประชาชน
    จำนวน : 45  รายการ
    แนวทางค่าป่วยการ e-payment
    จำนวน : 1  รายการ
    NGO
    จำนวน : 5  รายการ
    หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
    จำนวน : 4  รายการ
    ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
    จำนวน : 2  รายการ
    ตำบลจัดการสุขภาพ
    จำนวน : 17  รายการ
    การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
    จำนวน : 1  รายการ
    หนังสือพระเทพฯ
    จำนวน : 1  รายการ
    กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved