Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง การตรวจสอบและรับรองข้อมูลเพื่อการจ่ายเงินเพิ่มค่าป่วยการ
  อาสาสมัครสาธรณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562


  หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
  เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
  ประจำปีพุทธศักราช 2562


  หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์
  ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562

  - เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  - เรียนประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด

   


  วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
  Astana Declaration for Primary Health Care
  ระดมความคิดยกร่างแผนแม่บทการสาธารณสุขมูลฐาน ระยะ 10 ปี ข้างหน้า
  เริ่มเห็นความหวัง "Health & Well-Being"
  ภายใต้ฐานคิด "การสาธารณสุขมูลฐาน เป็นรากฐานของระบบสุขภาพที่ยั่งยืน"  นพ.ภานุวัฒน์  ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน วันที 20 ก.พ.62
  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

  “การประชุมนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมให้กำลังใจ และเสริมพลังการทำงานของพื้นที่ ส่วนกลางอยากทราบสถานการณ์ของผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน ซึ่งจะได้นำข้อมูลที่ได้ไปปรับให้ถูกต้องเหมาะสม และใช้ในการวางแผนดำเนินงาน”

  1 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง การตรวจสอบและรับรองข้อมูลเพื่อการจ่ายเงินเพิ่มค่าป่วยการ อสม. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  
  2 .   ข้อบังคับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย  
  3 .   หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562  
  4 .   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปี 2562 งวด 2  
  5 .   หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562  
  6 .   ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลาง เรื่อง แนวทางการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2562  
  7 .   ประชุมเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสาธารณสุขมูลฐานแห่งชาติ  
  8 .   การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน  
  9 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามมติคณะรัฐมนตรี(4 ธันวาคม 2561)  
  10 .   (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัตรประจำตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแบบ SMART CARD  
  ก่อนหน้า เมษายน 2561 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30          
  18 มีนาคม 2562
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 125  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 45  รายการ
  แนวทางค่าป่วยการ e-payment
  จำนวน : 1  รายการ
  NGO
  จำนวน : 5  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  ตำบลจัดการสุขภาพ
  จำนวน : 17  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved