Intranet Login
Untitled Document
บริการข้อมูล
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ไม่ชอบ

หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติ
หน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


 แนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินการเลือก
ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๗

1. หนังสือแจ้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
2. หนังสือแจ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด


แนวทางส่งเสริมสนับสนุน อสม.จัดบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล


1. หนังสือแจ้งผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค 4 ภาค/ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค 5 แห่ง/ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12
2. หนังสือแจ้งนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
3. หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
4. หนังสือแจ้งประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัดทุกจังหวัด
5. หนังสือแจ้งประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
6. หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
7. เล่มแนวทางส่งเสริมสนับสนุน อสม.จัดบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล


หนังสือเรียนผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค 4 ภาค
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าเรียนหลักสูตร E-Learning ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในระบบ MOOC ANAMAI กรมอนามัย ประจำปี 2567


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง สิทธิประโยชน์อื่นของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๖

1 .   แนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
2 .   คำสั่งประทรวงสาธารณสุข ที่ 1815/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรโควตา อสม. ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าป่วยการ อสม.  
3 .   แนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินการเลือกประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๗  
4 .   หนังสือแจ้งแนวทางส่งเสริมสนับสนุน อสม.  
5 .   (เรียน ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพฯ) ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของหน่วยงาน  
6 .   (เรียน เลขานุการกรม,ผอ.สำนัก,ศูนย์,กลุ่ม,ผอ.ศบส.ภาค 4 ภาค,ผอ.ศสม. 5 แห่ง และ ผอ.ศบส. ที่ 1-12) ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของหน่วยงาน  
7 .   (เรียน ผอ.สำนักอนามัย กรุงเทพฯ) ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของหน่วยงาน  
8 .   (เรียน นพ.สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด) ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของหน่วยงาน  
9 .   (เรียน ประธานอสม.ระดับจังหวัดทุกจังหวัด) ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของหน่วยงาน  
10 .   คำรับรองการปฏิบัติราชการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2567 ถัดไป
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
21 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านทั้งหมด...
หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
จำนวน : 125  รายการ
หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
จำนวน : 7  รายการ
วารสารสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 60  รายการ
แนวทางส่งเสริมสนับสนุน อสม.จัดบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
จำนวน : 1  รายการ
แนวทางค่าป่วยการ e-payment
จำนวน : 1  รายการ
NGO
จำนวน : 10  รายการ
หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
จำนวน : 6  รายการ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
จำนวน : 2  รายการ
ตำบลจัดการสุขภาพ
จำนวน : 18  รายการ
การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 1  รายการ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved