Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  เอกสารประกอบการประชุม
  เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562
  วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี


  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
  ปีงบประมาณ 2562

  เอกสารแนบ
  1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  2. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต
  3. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค
  4. เรียน ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน


  ขยายเวลาการสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
  ประจำปี 2563

  เอกสารแนบ
  1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  2. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต
  3. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค

  *ขยายเวลารับสมัครถึง 15 สิงหาคม 2562


  หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง ขอเร่งรัดให้ อสม.ลงทะเบียนจัดทำบัตร Smart card ให้ครบถ้วน


  หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง การสำรวจ อสม.ที่มีปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ และองค์กร อสม.ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังในระบบรับเรื่องร้องเรียน
  (Tobacco & Alcohol Surveillance System : TAS)

  1 .   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562  
  2 .   พิจารณาหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่อาสาสมัครที่มีผลงานดีเด่น  
  3 .   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ 2562  
  4 .   ขอขยายเวลาการสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2563  
  5 .   หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอเร่งรัดให้ อสม.ลงทะเบียนจัดทำบัตร Smart card ให้ครบถ้วน  
  6 .   หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง การสำรวจ อสม.ที่มีปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ และองค์กร อสม.ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังในระบบรับเรื่องร้องเรียน (Tobacco & Alcohol Surveillance System : TAS)  
  7 .   การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2563  
  8 .   ตัวอย่าง ข้อบังคับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแต่ละระดับ  
  9 .   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562  
  10 .   รวมคู่มือ อสม.  
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2562 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28    
  18 สิงหาคม 2562
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 125  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 47  รายการ
  แนวทางค่าป่วยการ e-payment
  จำนวน : 1  รายการ
  NGO
  จำนวน : 7  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  ตำบลจัดการสุขภาพ
  จำนวน : 17  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved