Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  เรื่อง แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงาน
  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
  ประจำปี 2562


  หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  เรื่อง ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนงานสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
  ในการจัดการสุขภาพชุมชน


  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
  โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  (อสม.) เชิงรุก ปี 2562 งวด
  1


  หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
  ประจำปี 2562 (รอบที่ 2)


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
  และสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลาง
  เรื่อง แนวทางการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ
  หลักเกณฑ์ของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ....

  1 .   แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจำปี 2562  
  2 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขเชียงใหม่ เรื่อง ขอหารือการตีความวินิจฉัยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับค่าป่วยการฯ พ.ศ. 2560  
  3 .   หนังสือเชิญประชุมการขับเคลื่อนงานสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน  
  4 .   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปี 2562 งวด 1  
  5 .   หนังสือแจ้ง การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2562 (รอบที่ 2)  
  6 .   แนวทางค่าป่วยการ e-payment ปีงบประมาณ 2562  
  7 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลาง เรื่อง แนวทางการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ....  
  8 .   ประชุมพิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการสุขศาลาพระราชทาน ปีงบประมาณ 2562  
  9 .   รับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศฯ เรื่อง แนวทางชมรม อสม.  
  10 .   วารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561  
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2561 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28      
  14 พฤศจิกายน 2561
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 125  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 45  รายการ
  แนวทางค่าป่วยการ e-payment
  จำนวน : 1  รายการ
  NGO
  จำนวน : 5  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือที่ระลึกวันอาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
  จำนวน : 1  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved