Intranet Login
Untitled Document
 • คู่มือบันทึกการสมัครเป็นจิตอาสาของ อสม.
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  หนังสือแจ้งประธานชมรม อสม. จังหวัดทุกจังหวัด
  เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชัน "SMART อสม."


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง การจ่ายเงินค่าป่วยการผ่านระบบ E-payment


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง แจ้งแนวทางการพัฒนา อสม. 4.0


  แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
  ปีงบประมาณ 2561


  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการคัดเลือก
  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ
  ประจำปีพุทธศักราช 2561

  1 .   รายงานประจำปีงบประมาณ 2560 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
  2 .   หนังสือแจ้งประธานชมรม อสม. จังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชัน  
  3 .   หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. นักบริหาร  
  4 .   หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานครูฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
  5 .   หลักสูตรฝึกอบรม อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชนตามกลุ่มวัย ในตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ  
  6 .   หลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ  
  7 .   วารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560  
  8 .   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมกราคม 2561  
  9 .   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนธันวาคม 2560  
  10 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง การจ่ายเงินค่าป่วยการผ่านระบบ E-payment  
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2561 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28      
  20 กุมภาพันธ์ 2561
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 122  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 42  รายการ
  NGO
  จำนวน : 2  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือที่ระลึกวันอาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 6  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved