Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิชาการ
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี 2561


  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม
  ความก้าวหน้า และทบทวนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน


  หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
  เรื่อง การจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม.
  ผ่านระบบ e-Payment


  การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  "100 อสม. ดีเด่น 100 ปี การสาธารณสุขไทย"


  ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  นักจัดการสุขภาพชุมชนตามกลุ่มวัย ในตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ

  1 .   พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลงานสุขภาพภาคประชาชน (งบลงทุน)  
  2 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
  3 .   แบบประเมิน อสม. 4.0  
  4 .   วารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2561  
  5 .   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้า และทบทวนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561  
  6 .   หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง การจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. ผ่านระบบ e-Payment  
  7 .   การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
  8 .   หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่อาสาสมัครที่มีผลงานดีเด่น  
  9 .   หนังสือพิมพ์เพื่อน ผสส. - อสม. ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561  
  10 .   ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)นักจัดการสุขภาพชุมชนตามกลุ่มวัย ในตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ  
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2561 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28      
  21 พฤษภาคม 2561
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 124  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 43  รายการ
  NGO
  จำนวน : 2  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือที่ระลึกวันอาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 6  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved