Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการ
  ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ระยะแรก


  หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
  เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าป่วยการของ
  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม


  หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพทุกแห่ง
  เรื่อง เชิญประชุมแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2562


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ระยะแรก


  31 กรกฎาคม 2561
  นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุบริการสุขภาพและคณะ
  เยี่ยมเสริมพลัง โดยมีผู้บริหาร สสจ.ชุมพร ให้การต้อนรับ
  ณ โรงแรมมรกต จ.ชุมพร

  1 .   แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ระยะแรก  
  2 .   หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
  3 .   หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพทุกแห่ง เรื่อง เชิญประชุมแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2562  
  4 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ระยะแรก  
  5 .   สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561  
  6 .   ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2561 ภาคใต้ จ.ชุมพร  
  7 .   หนังสือพิมพ์เพื่อน ผสส. - อสม. ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2561  
  8 .   การประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนา Application เพื่อรองรับการพัฒนา อสม.4.0 ครั้งที่ 2  
  9 .   ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครพนม  
  10 .   ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2561 ภาคเหนือ จ.สุโขทัย  
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2561 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28      
  19 สิงหาคม 2561
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 125  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 44  รายการ
  NGO
  จำนวน : 4  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือที่ระลึกวันอาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 6  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved