Intranet Login
Untitled Document
 • คลิปวีดีโอรายงาน Hi Ci
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • ชุดความรู้ อสม. สู้โควิด
 • หลักสูตรอสม. พร้อม บอกต่อ ATK สำหรับประชาชน
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  ประกาศกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ


  หนังสือ เรื่อง การจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


  การประกวดคลิปวีดีโอและคำขวัญการรณรงค์สร้างกระแสสังคม งาน Thailand World Awareness Week ปี 2564


  หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการฐานข้อมูล อสม.


  ประกาศกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงการพัฒนาเเละขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ

  1 .   ประกาศกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ  
  2 .   หนังสือ เรื่อง การจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  3 .   การประกวดคลิปวีดีโอและคำขวัญการรณรงค์สร้างกระแสสังคม งาน Thailand World Awareness Week ปี 2564  
  4 .   หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการฐานข้อมูล อสม.  
  5 .   ประกาศกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงการพัฒนาเเละขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ  
  6 .   หลักสูตร อสม. พร้อม บอกต่อ ATK สำหรับประชาชน  
  7 .   หลักสูตรอสม. พร้อม บอกต่อ ATK สำหรับประชาชน  
  8 .   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2564  
  9 .   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  10 .   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2564 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            
  26 ตุลาคม 2564
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 125  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 57  รายการ
  แนวทางค่าป่วยการ e-payment
  จำนวน : 1  รายการ
  NGO
  จำนวน : 10  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 6  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  ตำบลจัดการสุขภาพ
  จำนวน : 18  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved