Intranet Login
Untitled Document
บริการข้อมูล
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ไม่ชอบ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรื่อง สอบราคาจ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ
เลขที่ 3/2560


หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2560


ประกาศกรมสนับสนุนบริหารสุขภาพ
เรื่อง สอบราคาจ้างทำเข็มที่ระลึกการปฏิบัติงาน (ครบ 10 ปี, 20 ปี และ 30 ปี)
และโล่ จำนวน 2 รายการ


การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท


หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

1 .   ประกาศสอบราคาจ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ เลขที่ 3/2560  
2 .   รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559  
3 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2560  
4 .   ประกาศสอบราคาจ้างทำเข็มที่ระลึกการปฏิบัติงาน (ครบ 10 ปี, 20 ปี และ 30 ปี) และโล่ จำนวน 2 รายการ  
5 .   การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท  
6 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560  
7 .   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
8 .   แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560  
9 .   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น /ดีเยี่ยม /ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจำปีพุทธศักราช 2560  
10 .   การศึกษาการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ก่อนหน้า มกราคม 2560 ถัดไป
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
24 มกราคม 2560
อ่านทั้งหมด...
หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
จำนวน : 113  รายการ
แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 5  รายการ
วารสารสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 36  รายการ
หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
จำนวน : 7  รายการ
หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
จำนวน : 4  รายการ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
จำนวน : 2  รายการ
แนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
จำนวน : 1  รายการ
รายงานประจำปี กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 3  รายการ
คู่มือวิทยากรพี่เลี้ยงการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
จำนวน : 1  รายการ
แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
จำนวน : 1  รายการ
NGO
จำนวน : 1  รายการ

 
 
 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved