Intranet Login
Untitled Document
 • รับโอน/ย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หรือปฏิบัติการ
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง การตรวจสอบฐานข้อมูล อสม. และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม.
  ตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก
  ปีงบประมาณ 2559


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง ส่งข้อมูลการจัดสรรงบประมาณงานสุขภาพภาคประชาชนของจังหวัด
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559


  แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนค่านิยม
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ อสม. สู่การพัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุก


  เครื่องมือการประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
  โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย

  1 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง การตรวจสอบฐานข้อมูล อสม. และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปีงบประมาณ 2559  
  2 .   ข้อหารือเรื่องการจัดทำโครงการอบรม อสม. โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  3 .   แนวทางการปฏิบัติในการจัดอบรมฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
  4 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ส่งข้อมูลการจัดสรรงบประมาณงานสุขภาพภาคประชาชนของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
  5 .   ขอหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (กระทรวงสาธารณสุขตอบข้อหารือ)  
  6 .   ขอหารือแนวทางปฏิบัติการเรียกเก็บค่าห้องและค่าอาหารพิเศษจาก อสม. (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพตอบข้อหารือ)  
  7 .   ขอหารือแนวทางปฏิบัติการเรียกเก็บค่าห้องและค่าอาหารพิเศษจาก อสม.(กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนตอบข้อหารือ)  
  8 .   แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนค่านิยม กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
  9 .   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง  
  10 .   รายงานขอซื้อจ้าง  
  ก่อนหน้า กรกฏาคม 2559 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            
  25 กรกฏาคม 2559
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 104  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 32  รายการ
  NGO
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง และฝึกอบรม อสม.
  จำนวน : 4  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 5  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรอบรมฟื้นฟู การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต(กรณีน้ำท่วม) ปี 2555
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved