Intranet Login
Untitled Document
 • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลางและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก ปี 2554
 • หนังสือแจ้ง คู่มือการใช้งานและโปรแกรมพิมพ์บัตร อสม. ประจำปี 2554
 • พัฒนาการศักยภาพ
 • บริการข้อมูล
   ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
   สื่อประชาสัมพันธ์
   กระดาน-ถามตอบ
   อสม.ดีเด่น อสม.ดีเยี่ยม
   งานแผนและประเมิน
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 248494 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ
  ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  ประจำปีการศึกษา 2558
  ระบบสอบกลาง (Admissions)


  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  เรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2558


  คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
  สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)


  การอบรมหลักสูตรนักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย ปี 2558

  เอกสารประกอบด้วย 1.กรอบแนวทางการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ่มวัย                    
                                2.หลักสูตรฝึกอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ
                                3.หลักสูตรฝึกอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
                                4.แบบประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ อสม.(เชิงคุณภาพ) ประจำปีงบประมาณ 2558


  หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  เรื่อง ส่งแบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2558

  เอกสารประกอบด้วย 1.หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
                                2.หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12
                                3.แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2558
                                4.แบบตอบรับฯ
                                5.จำนวนพื้นที่เป้าหมายในการจัดส่งแบบประเมินฯ


  สิทธิตรวจสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง แจ้งการโอนงบประมาณให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2558
  และขอความอนุเคราะห์จัดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานฯ

  เอกสารประกอบด้วย 1.หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
                                2.รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณฯ


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558

  เอกสารประกอบด้วย 1.หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
                                2.ใบแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในระบบ GFMIS


  หนังสือกรมควบคุมโรค
  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบตีบและหัด
  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
  ปีงบประมาณ 2558 ของจังหวัด

  เอกสารประกอบด้วย 1.หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
                                2.รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณฯ

  1 .   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบสอบกลาง (Admissions)  
  2 .   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2558  
  3 .   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558  
  4 .   คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  
  5 .   หนังสือกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2558  
  6 .   การอบรมหลักสูตรนักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย ปี 2558  
  7 .   กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2558  
  8 .   ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2558  
  9 .   หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ส่งแบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2558  
  10 .   หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม. ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2557  
  11 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณฯเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2558  
  12 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณฯเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.และสนับสนุนการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน  
  13 .   สิทธิตรวจสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  
  14 .   วารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2557  
  15 .   หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม. ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2557  
  16 .   หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม. ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2557  
  17 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งการโอนงบประมาณให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2558 และขอความอนุเคราะห์จัดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานฯ  
  18 .   ประกาศ สอบราคาจ้างจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2558  
  19 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558  
  20 .   หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ปีงบประมาณ 2559  
  21 .   มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 ธันวาคม 2536 เรื่อง ขออนุมัติให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ  
  22 .   คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเยี่ยมและดีเยี่ยมอย่างยิ่ง เขตสุขภาพที่ 1,2,3,5,6,8,9,11 และ 12 ประจำปีพุทธศักราช 2558  
  23 .   หนังสือกรมควบคุมโรคเรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบตีบและหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  
  24 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2558 ของจังหวัด  
  25 .   คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2558  
  ก่อนหน้า มีนาคม 2558 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        
  30 มีนาคม 2558
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 101  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 31  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 5  รายการ
  หลักสูตรฟื้นฟูความรู้ อสม. ปี2553
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือ อสม.ยุคใหม่
  จำนวน : 1  รายการ
  แบบเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ความรู้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  จำนวน : 1  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรอบรมฟื้นฟู อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2555
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรอบรมฟื้นฟู การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต(กรณีน้ำท่วม) ปี 2555
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือ อสม. การเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคเชิงรุก
  จำนวน : 2  รายการ
  หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 3  รายการ
  แนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือ อสม.มืออาชีพ
  จำนวน : 1  รายการ
  เอกสารการประชุมวิชาการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรการอบรม อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน ปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานมาตรฐาน อสม.เรื่อง การเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา
  จำนวน : 1  รายการ
  รายงานประจำปี กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 2  รายการ
  คู่มือวิทยากรพี่เลี้ยงการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
  จำนวน : 1  รายการ
  แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  จำนวน : 1  รายการ
  วิวัฒนาการ การสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย (พ.ศ.2521 - พ.ศ.2557)
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
  จำนวน : 1  รายการ
   
   
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved