Intranet Login
Untitled Document
 • คลิปวีดีโอรายงาน Hi Ci
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • ชุดความรู้ อสม. สู้โควิด
 • หลักสูตรอสม. พร้อม บอกต่อ ATK สำหรับประชาชน
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  หนังสือเเจ้งนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขตที่๑-๑๒
  เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดการลงพิกัดกลุ่มเปราะบางในเเอปพลิเคชัน "พ้นภัย"


  หนังสือเเจ้งนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคทุกแห่ง/ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขตที่๑-๑๒
  เรื่อง การขับเคลื่อนงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต "ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19"


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ประธาน อสม.ระดับจังหวัด
  เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุข พ.ศ. ...


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่าตอบเเทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย กรณีโอนไม่สำเร็จ


  ประกาศกรมสนับสนุนสุนบริการสุขภาพ
  เรื่อง การรายงาน การตรวจสอบ และรับรองผล
  การปฏิบัติงานสำหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการ
  ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านผ่านอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

  1 .   ขอความร่วมมือเร่งรัดการลงพิกัดกลุ่มเปราะบางในเเอปพลิเคชัน "พ้นภัย"  
  2 .   การขับเคลื่อนงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต "ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19"  
  3 .   ขอให้ชะลอการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือเยียวยาจากกองทน ดร.นพ.อมร นนทสุต  
  4 .   แจ้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ (อสม.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
  5 .   เเจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารรสุขประจำหมู่บ้าน ผ่าน (e-Social Welfare) ประจำเดือนมิถุนายน 2565  
  6 .   หลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรม อสต.  
  7 .   เเจ้งการจัดสรรงบประมาณและโอนงบประมาณ  
  8 .   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  9 .   เเจ้งรายชื่อ อสม./บุตร อสม.ผู้มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)  
  10 .   ขอเเจ้งรายชื่อ อสม/บุตร อสม. ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565  
  ก่อนหน้า กรกฏาคม 2565 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            
  02 กรกฏาคม 2565
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 125  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 59  รายการ
  แนวทางค่าป่วยการ e-payment
  จำนวน : 1  รายการ
  NGO
  จำนวน : 10  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 6  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  ตำบลจัดการสุขภาพ
  จำนวน : 18  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved