Intranet Login
Untitled Document
 • รับโอน/ย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หรือปฏิบัติการ
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต
  เรื่อง การใช้งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2559


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง แจ้งการใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2559


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง การตรวจสอบฐานข้อมูล อสม. และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม.
  ตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก
  ปีงบประมาณ 2559


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง ส่งข้อมูลการจัดสรรงบประมาณงานสุขภาพภาคประชาชนของจังหวัด
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559


  แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนค่านิยม
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

  1 .   หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต เรื่อง การใช้งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2559  
  2 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งการใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2559  
  3 .   หนังสือพิมพ์ ผสส. - อสม. ปีที่ 35 ฉบับที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2559  
  4 .   หนังสือพิมพ์ ผสส. - อสม. ปีที่ 35 ฉบับที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2559  
  5 .   หนังสือพิมพ์ ผสส. - อสม. ปีที่ 35 ฉบับที่ 6 เดือนมีนาคม 2559  
  6 .   หนังสือพิมพ์ ผสส. - อสม. ปีที่ 35 ฉบับที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2559  
  7 .   หนังสือพิมพ์ ผสส. - อสม. ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม 2559  
  8 .   หนังสือพิมพ์ ผสส. - อสม. ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2558  
  9 .   หนังสือพิมพ์ ผสส. - อสม. ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2558  
  10 .   วารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2558 - มกราคม 2559  
  ก่อนหน้า กันยายน 2559 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  
  28 กันยายน 2559
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 113  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 36  รายการ
  NGO
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง และฝึกอบรม อสม.
  จำนวน : 4  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 5  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรอบรมฟื้นฟู การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต(กรณีน้ำท่วม) ปี 2555
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved