Intranet Login
Untitled Document
 • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลางและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก ปี 2554
 • หนังสือแจ้ง คู่มือการใช้งานและโปรแกรมพิมพ์บัตร อสม. ประจำปี 2554
 • พัฒนาการศักยภาพ
 • บริการข้อมูล
   ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
   สื่อประชาสัมพันธ์
   กระดาน-ถามตอบ
   อสม.ดีเด่น อสม.ดีเยี่ยม
   งานแผนและประเมิน
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 217715 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ


  หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
  เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557)

  เอกสารประกอบด้วย 1. บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณฯ 
                                2. แบบรายงานผลฯ


  ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
  งบลงทุนประจำปี พ.ศ.2558


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก
  ประจำปีงบประมาณ 2558

  เอกสารประกอบด้วย 1. หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
                                2. จำนวน อสม. ที่มีคุณสมบัติได้รับค่าป่วยการ ปีงบประมาณ 2558
                                3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ปีงบประมาณ 2558 (สสจ.1)


  แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  ปีงบประมาณ 2557


  แนวทางการดำเนินงาน
  ตำบลจัดการสุขภาพดี
  เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน


  คู่มือวิทยากรพี่เลี้ยง
  การดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดี
  เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน


  ขั้นตอนการดำเนินงาน และจัดการเรื่องร้องเรียน
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน


  คู่มือ
  ความรู้ ความเข้าใจ ป้องกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
  สำหรับ อสม.


  เทคนิคการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนงานสุขภาพภาคประชาชน ปี 2556


  ประกาศกรมควบคุมโรค
  เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2557

  1 .   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557)  
  2 .   ประกาศ สอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน  
  3 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2558  
  4 .   แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2557  
  5 .   แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน  
  6 .   คู่มือวิทยากรพี่เลี้ยงการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน  
  7 .   ขั้นตอนการดำเนินงาน และจัดการเรื่องร้องเรียน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
  8 .   ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  
  9 .   คู่มือ ความรู้ ความเข้าใจ ป้องกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำหรับ อสม.  
  10 .   วารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2557  
  11 .   หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม. ปีที่ 32 ฉบับที่ 11 เดือนสิงหาคม 2557  
  12 .   การอบรมโครงการ อสม.รวมพลัง สร้างสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต  
  13 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมโครงการ  
  14 .   เทคนิคการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนงานสุขภาพภาคประชาชน  
  15 .   การประชุมจัดทำแนวทางเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน  
  16 .   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2557  
  17 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ  
  18 .   วารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2557  
  19 .   หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม. ปีที่ 32 ฉบับที่ 9 เดือนมิถุนายน 2557  
  20 .   แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม - กันยายน 2557)  
  21 .   นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
  22 .   ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญ (การจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย) และหลักสูตรนักจัดการสุขภาพ  
  23 .   แบบรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน (สำหรับพื้นที่ตำบล) ปีงบประมาณ 2557  
  24 .   แนวทางการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
  25 .   หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม. ปีที่ 32 ฉบับที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2557  
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2557 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
  31 ตุลาคม 2557
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 98  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 30  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  หลักสูตรฟื้นฟูความรู้ อสม. ปี2553
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือ อสม.ยุคใหม่
  จำนวน : 1  รายการ
  แบบเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ความรู้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  จำนวน : 1  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 1  รายการ
  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรอบรมฟื้นฟู อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2555
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรอบรมฟื้นฟู การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต(กรณีน้ำท่วม) ปี 2555
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือ อสม. การเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคเชิงรุก
  จำนวน : 2  รายการ
  หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 2  รายการ
  แนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือ อสม.มืออาชีพ
  จำนวน : 1  รายการ
  เอกสารการประชุมวิชาการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรการอบรม อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน ปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานมาตรฐาน อสม.เรื่อง การเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา
  จำนวน : 1  รายการ
  รายงานประจำปี กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือวิทยากรพี่เลี้ยงการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
  จำนวน : 1  รายการ
  แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  จำนวน : 1  รายการ
   
   
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved