Intranet Login
Untitled Document
 • พัฒนาการศักยภาพ
 • บริการข้อมูล
   ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
   สื่อประชาสัมพันธ์
   กระดาน-ถามตอบ
   อสม.ดีเด่น อสม.ดีเยี่ยม
   งานแผนและประเมิน
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 261775 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง โอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม
  "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558"


  ครงการ อสม.รวมพลังเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุ
  อุบัติภัยบนท้องถนนในชุมชนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2558
  และแนวทางการเบิกจ่ายฯ


  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)


  โครงการ อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค
  ปรับพฤติกรรรม ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
  "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558"


  บรรยายโครงการ
  อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค
  ปรับพฤติกรรม ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558


  คำสั่งกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียน


  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  เรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2558


  คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
  สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)


  การอบรมหลักสูตรนักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย ปี 2558

  เอกสารประกอบด้วย 1.กรอบแนวทางการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ่มวัย                    
                                2.หลักสูตรฝึกอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ
                                3.หลักสูตรฝึกอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
                                4.แบบประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ อสม.(เชิงคุณภาพ) ประจำปีงบประมาณ 2558
                                5.ใบประกาศฯ


  หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  เรื่อง ส่งแบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2558

  เอกสารประกอบด้วย 1.หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
                                2.หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12
                                3.แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2558
                                4.แบบตอบรับฯ
                                5.จำนวนพื้นที่เป้าหมายในการจัดส่งแบบประเมินฯ

  1 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง โอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558"  
  2 .   โครงการ อสม.รวมพลังเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยบนท้องถนนในชุมชนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2558 และแนวทางการเบิกจ่ายฯ  
  3 .   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  
  4 .   วารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2558  
  5 .   หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม. ปีที่ 33 ฉบับที่ 7 เดือนเมษายน 2558  
  6 .   โครงการ อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรรม ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
  7 .   บรรยายโครงการ อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  
  8 .   คำสั่งกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียน  
  9 .   แนวทางการดำเนินงาน อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม  
  10 .   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบสอบกลาง (Admissions)  
  11 .   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2558  
  12 .   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558  
  13 .   คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  
  14 .   หนังสือกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2558  
  15 .   การอบรมหลักสูตรนักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย ปี 2558  
  16 .   กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2558  
  17 .   ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2558  
  18 .   หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ส่งแบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2558  
  19 .   หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม. ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2557  
  20 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณฯเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2558  
  21 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณฯเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.และสนับสนุนการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน  
  22 .   สิทธิตรวจสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  
  23 .   วารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2557  
  24 .   หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม. ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2557  
  25 .   หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม. ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2557  
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2558 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            
  26 พฤษภาคม 2558
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 102  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 32  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 5  รายการ
  หลักสูตรฟื้นฟูความรู้ อสม. ปี2553
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือ อสม.ยุคใหม่
  จำนวน : 1  รายการ
  แบบเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ความรู้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  จำนวน : 1  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรอบรมฟื้นฟู อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2555
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรอบรมฟื้นฟู การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต(กรณีน้ำท่วม) ปี 2555
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือ อสม. การเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคเชิงรุก
  จำนวน : 2  รายการ
  หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 3  รายการ
  แนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือ อสม.มืออาชีพ
  จำนวน : 1  รายการ
  เอกสารการประชุมวิชาการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรการอบรม อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน ปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานมาตรฐาน อสม.เรื่อง การเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา
  จำนวน : 1  รายการ
  รายงานประจำปี กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 2  รายการ
  คู่มือวิทยากรพี่เลี้ยงการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
  จำนวน : 1  รายการ
  แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  จำนวน : 1  รายการ
  วิวัฒนาการ การสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย (พ.ศ.2521 - พ.ศ.2557)
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงาน อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม
  จำนวน : 1  รายการ
   
   
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved