Intranet Login
Untitled Document
 • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลางและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก ปี 2554
 • หนังสือแจ้ง คู่มือการใช้งานและโปรแกรมพิมพ์บัตร อสม. ประจำปี 2554
 • พัฒนาการศักยภาพ
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 209899 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ


  ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2558


  คู่มือ
  ความรู้ ความเข้าใจ ป้องกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
  สำหรับ อสม.


  เทคนิคการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนงานสุขภาพภาคประชาชน ปี 2556


  ประกาศกรมควบคุมโรค
  เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2557


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ
  "สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม.ในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2557"
  และนำงบประมาณเหลือจ่ายไปจัดกิจกรรมปรองดอง สมานฉันท์ ในพื้นที่


  ใบประกาศนียบัตร

  1) ใบประกาศนียบัตร "ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญ (การจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย)"
  2) ใบประกาศนียบัตร "ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพ"


  แบบรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน (สำหรับพื้นที่ตำบล)
  ปีงบประมาณ 2557


  แนวทางการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


  แบบฟอร์มการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
  สำหรับองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
  ปีงบประมาณ 2558


  หนังสือกลุ่มคลังฯ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม.
  ปีงบประมาณ 2557 ให้จังหวัด (เพิ่มเติม)

  1 .   ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  
  2 .   คู่มือ ความรู้ ความเข้าใจ ป้องกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำหรับ อสม.  
  3 .   วารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2557  
  4 .   หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม. ปีที่ 32 ฉบับที่ 11 เดือนสิงหาคม 2557  
  5 .   การอบรมโครงการ อสม.รวมพลัง สร้างสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต  
  6 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมโครงการ  
  7 .   เทคนิคการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนงานสุขภาพภาคประชาชน  
  8 .   การประชุมจัดทำแนวทางเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน  
  9 .   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2557  
  10 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ  
  11 .   วารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2557  
  12 .   หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม. ปีที่ 32 ฉบับที่ 9 เดือนมิถุนายน 2557  
  13 .   แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม - กันยายน 2557)  
  14 .   นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
  15 .   ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญ (การจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย) และหลักสูตรนักจัดการสุขภาพ  
  16 .   แบบรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน (สำหรับพื้นที่ตำบล) ปีงบประมาณ 2557  
  17 .   แนวทางการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
  18 .   หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม. ปีที่ 32 ฉบับที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2557  
  19 .   หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม. ปีที่ 32 ฉบับที่ 7 เดือนเมษายน 2557  
  20 .   แบบฟอร์มการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ปีงบประมาณ 2558  
  21 .   รายงานประจำปีงบประมาณ 2556 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
  22 .   หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2557 ให้จังหวัด(เพิ่มเติม)  
  23 .   แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2557  
  24 .   แจ้งโอนเงินโครงการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน  
  25 .   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข  
  ก่อนหน้า กันยายน 2557 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30        
  23 กันยายน 2557
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 98  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 30  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  หลักสูตรฟื้นฟูความรู้ อสม. ปี2553
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือ อสม.ยุคใหม่
  จำนวน : 1  รายการ
  แบบเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ความรู้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  จำนวน : 1  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 1  รายการ
  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรอบรมฟื้นฟู อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2555
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรอบรมฟื้นฟู การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต(กรณีน้ำท่วม) ปี 2555
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือ อสม. การเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคเชิงรุก
  จำนวน : 2  รายการ
  หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 2  รายการ
  แนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือ อสม.มืออาชีพ
  จำนวน : 1  รายการ
  เอกสารการประชุมวิชาการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรการอบรม อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน ปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานมาตรฐาน อสม.เรื่อง การเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา
  จำนวน : 1  รายการ
  รายงานประจำปี กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
   
   
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved