Intranet Login
Untitled Document
บริการข้อมูล
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ไม่ชอบ


ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูล ID Line /Email
ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ


การดำเนินงานโครงการรวมพลัง อสม.เฝ้าระวัง ลดการบาดเจ็บทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559
"สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร"

เอกสารประกอบด้วย
1. หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต
2. หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
3. หนังสือแจ้งประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด


หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน องค์กร  อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมดีเด่น


หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบูทนิทรรศการ อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2559


งานจัดแสดงนิทรรศการ "บ้านที่พ่อสร้าง"
นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ 29 มีนาคม - 10 เมษายน 2559
ณ โถงชั้น 1 และชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

1 .   แนวทางการประเมินผลงานองค์กร อสม. สร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมดีเด่น  
2 .   แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงาน  
3 .   ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูล ID Line /Email ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ  
4 .   การดำเนินงานโครงการรวมพลัง อสม.เฝ้าระวัง ลดการบาดเจ็บทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 "สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร"  
5 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน องค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมดีเด่น  
6 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบูทนิทรรศการ อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2559  
7 .   งานจัดแสดงนิทรรศการ "บ้านที่พ่อสร้าง"  
8 .   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2559  
9 .   หนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตเรื่องการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการของ อสม.ดีเด่น ระดับชาติ และตัวแทนภาค องค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรคฯ  
10 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการ องค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสื่ยงลดโรคฯ ในงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2559  
ก่อนหน้า เมษายน 2559 ถัดไป
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
30 เมษายน 2559
อ่านทั้งหมด...
หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
จำนวน : 104  รายการ
หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
จำนวน : 7  รายการ
วารสารสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 32  รายการ
NGO
จำนวน : 1  รายการ
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง และฝึกอบรม อสม.
จำนวน : 4  รายการ
หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
จำนวน : 5  รายการ
คู่มือ แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.)
จำนวน : 1  รายการ
แนวทางการประเมินผลงานองค์กร อสม. สร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมดีเด่น
จำนวน : 1  รายการ
หลักสูตรฟื้นฟูความรู้ อสม. ปี2553
จำนวน : 1  รายการ
คู่มือ อสม.ยุคใหม่
จำนวน : 1  รายการ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved