Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  หนังสือเรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับสมัครสมาชิก ฌกส.อสม.


  ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. แห่งประเทศไทย
  เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิกของราชการ
  หรือข้าราชการบำนาญ
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และพนักงานหรือลูกจ้างสมาคม พ.ศ.2562


  หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการมูลนิธิ อสม.และขอความร่วมมือบริจาคเงิน


  หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสมาคม ฌกส.อสม.


  แจ้ง อสม.ที่ใช้บัญชีเงินฝากต่างธนาคารรับเงินค่าป่วยการ
  ให้เปลี่ยนบัญชีเงินฝากในระบบฐานข้อมูลสวัสดิการ
  เป็นบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส.

  1 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562  
  2 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  
  3 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562  
  4 .   ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562  
  5 .   หนังสือเรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับสมัครสมาชิก ฌกส.อสม.  
  6 .   ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย  
  7 .   หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการมูลนิธิ อสม.และขอความร่วมมือบริจาคเงิน  
  8 .   หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสมาคม ฌกส.อสม.  
  9 .   แจ้ง อสม.ที่ใช้บัญชีเงินฝากต่างธนาคารรับเงินค่าป่วยการให้เปลี่ยนบัญชีเงินฝากในระบบฐานข้อมูลสวัสดิการเป็นบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส.  
  10 .   ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน  
  ก่อนหน้า มกราคม 2563 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
  29 มกราคม 2563
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 125  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 49  รายการ
  แนวทางค่าป่วยการ e-payment
  จำนวน : 1  รายการ
  NGO
  จำนวน : 7  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  ตำบลจัดการสุขภาพ
  จำนวน : 18  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved