Intranet Login
Untitled Document
 • คลิปวีดีโอรายงาน Hi Ci
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • ชุดความรู้ อสม. สู้โควิด
 • หลักสูตรอสม. พร้อม บอกต่อ ATK สำหรับประชาชน
 • ประกาศผลการคัดเลือก การประกวดผลงานคลิปวีดีโอ ประเด็น ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2565
 • ผลงานคลิปวีดีโอ ประเด็น ผลงานคลิปวีดีโอ ประเด็น ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2565
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
  ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1-12
  และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 5 แห่ง

  เรื่องขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
  และผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
  เรื่องตรวจสอบรายการเตรียมจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย


  แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welffare) ประจำเดือนกันยายน 2565


    ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  เรื่อง หลักเกณฑ์การสะสมผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  เพื่อรับสิทธิประโยชน์แบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง แจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  1 .   สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
  2 .   สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
  3 .   สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
  4 .   สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
  5 .   สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
  6 .   สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
  7 .   สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
  8 .   สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
  9 .   ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
  10 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องตรวจสอบรายการเตรียมจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย  
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2565 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30      
  28 พฤศจิกายน 2565
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 125  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 60  รายการ
  แนวทางค่าป่วยการ e-payment
  จำนวน : 1  รายการ
  NGO
  จำนวน : 10  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 6  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  ตำบลจัดการสุขภาพ
  จำนวน : 18  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved