Intranet Login
Untitled Document
 • คลิปวีดีโอรายงาน Hi Ci
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • ชุดความรู้ อสม. สู้โควิด
 • หลักสูตรอสม. พร้อม บอกต่อ ATK สำหรับประชาชน
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ
   

  ประกาศกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านพิทักษ์สิทธิสุขภาพ


  ประกาศกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


  ประกาศกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านผลิตสื่อ


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดบริการตรวจสุขภาพ อสม. ตามช่วงอายุ

  1 .   รายงานประจำปีงบประมาณ 2564 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
  2 .   ประกาศกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านพิทักษ์สิทธิสุขภาพ  
  3 .   ประกาศกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  4 .   ประกาศกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านผลิตสื่อ  
  5 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดบริการตรวจสุขภาพ อสม.ตามช่วงอายุ  
  6 .   แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
  7 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดและประธาน อสม. เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565  
  8 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง แจ้งแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2565  
  9 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลความต้องการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
  10 .   แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  ก่อนหน้า มกราคม 2565 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
  25 มกราคม 2565
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 125  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 57  รายการ
  แนวทางค่าป่วยการ e-payment
  จำนวน : 1  รายการ
  NGO
  จำนวน : 10  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 6  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  ตำบลจัดการสุขภาพ
  จำนวน : 18  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved