Intranet Login
Untitled Document
 • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลางและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก ปี 2554
 • หนังสือแจ้ง คู่มือการใช้งานและโปรแกรมพิมพ์บัตร อสม. ประจำปี 2554
 • พัฒนาการศักยภาพ
 • บริการข้อมูล
   ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
   ราชการใสสะอาด
   สื่อประชาสัมพันธ์
   กระดาน-ถามตอบ
   อสม.ดีเด่น อสม.ดีเยี่ยม
   งานแผนและประเมิน
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 179035 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  หนังสือกลุ่มคลังฯ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม.
  ปีงบประมาณ 2557 ให้จังหวัด (เพิ่มเติม)


  แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
  ประจำปีงบประมาณ 2557

  เอกสารประกอบด้วย 1.หนังสือนำส่งเอกสารแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน  ประจำปีงบประมาณ 2557
                                2.แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน  ประจำปีงบประมาณ 2557


  แจ้งโอนเงินโครงการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน
  ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด
  จังหวัดละ 35,000 บาท


  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข

  เอกสารประกอบด้วย 1.การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข

                                2.ข้อมูลการจัดสรรโควตา


  หนังสือแจ้งการโอนเงินสนับสนุนจังหวัด
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ
  ประจำปีงบประมาณ 2557


  หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ
  องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
  ปีงบประมาณ 2558


  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  เรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับชาติ
  ประจำปีพุทธศักราช 2557


  หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2557 ให้จังหวัด (เพิ่มเติม)

  เอกสารประกอบด้วย 1.หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
                                2.รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

  1 .   รายงานประจำปีงบประมาณ 2556 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
  2 .   หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2557 ให้จังหวัด(เพิ่มเติม)  
  3 .   แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2557  
  4 .   แจ้งโอนเงินโครงการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน  
  5 .   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข  
  6 .   ขอเชิญรับชมรายการพิเศษ  
  7 .   หนังสือแจ้งการโอนเงินสนับสนุนจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557  
  8 .   หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ปีงบประมาณ 2558  
  9 .   หนังสือแจ้งโอนงบประมาณ ให้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติประจำปี 2557  
  10 .   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2557  
  11 .   หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจังหวัดในการจัดนิทรรศการงานวัน อสม. แห่งชาติ ประจำปี 2557  
  12 .   หนังสือเชิญร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2557  
  13 .   หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมงาน วัน อสม. แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557  
  14 .   หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2557 ให้จังหวัด (เพิ่มเติม)  
  15 .   กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2557  
  16 .   ประกาศ สอบราคาจ้างจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2557  
  17 .   คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2557  
  18 .   คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2557  
  19 .   (ร่าง) หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย ปีพุทธศักราช 2557  
  20 .   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการส่งเสริม อสม.เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 2  
  21 .   ประกาศ สอบราคาซื้อชุดประชาสัมพันธ์  
  22 .   หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม. ปีที่ 32 ฉบับที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2557  
  23 .   มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เรื่อง เงินค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
  24 .   หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม. ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม 2557  
  25 .   หนังสือกรมสนันสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ส่งแบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2557  
  ก่อนหน้า เมษายน 2557 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30      
  19 เมษายน 2557
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 94  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 28  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  หลักสูตรฟื้นฟูความรู้ อสม. ปี2553
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือ อสม.ยุคใหม่
  จำนวน : 1  รายการ
  แบบเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ความรู้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  จำนวน : 1  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 1  รายการ
  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรอบรมฟื้นฟู อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2555
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรอบรมฟื้นฟู การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต(กรณีน้ำท่วม) ปี 2555
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือ อสม. การเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคเชิงรุก
  จำนวน : 2  รายการ
  หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 2  รายการ
  แนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือ อสม.มืออาชีพ
  จำนวน : 1  รายการ
  เอกสารการประชุมวิชาการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรการอบรม อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน ปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานมาตรฐาน อสม.เรื่อง การเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา
  จำนวน : 1  รายการ
  รายงานประจำปี กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
   
   
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved