Intranet Login
Untitled Document
 • คลิปวีดีโอรายงาน Hi Ci
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • ชุดความรู้ อสม. สู้โควิด
 • หลักสูตรอสม. พร้อม บอกต่อ ATK สำหรับประชาชน
 • ประกาศผลการคัดเลือก การประกวดผลงานคลิปวีดีโอ ประเด็น ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2565
 • ผลงานคลิปวีดีโอ ประเด็น ผลงานคลิปวีดีโอ ประเด็น ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2565
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  แจ้งเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 4 สำหรับ อสม. ตามนโยบายการเร่งรัดสร้างภูมิคุ้มกันสู่ประชาชนให้กับอสม. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
  ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1-12
  และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 5 แห่ง

  เรื่องขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
  และผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
  เรื่องตรวจสอบรายการเตรียมจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย

  1 .   สิ่งที่ประชาชนควรรู้... เข้าใจและป้องกันโรคไข้หวัดนก  
  2 .    
  3 .   สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566  
  4 .   สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
  5 .   สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
  6 .   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำของรางวัลตามโครงการจัดงานเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม.ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  7 .   การจ้างจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามประกาศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  
  8 .   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ  
  9 .   คำรับรองการปฏิบัติราชการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  10 .   การจ้างจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามประกาศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ มกราคม 2566  
  ก่อนหน้า มีนาคม 2566 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
  24 มีนาคม 2566
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 125  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 60  รายการ
  แนวทางค่าป่วยการ e-payment
  จำนวน : 1  รายการ
  NGO
  จำนวน : 10  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 6  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  ตำบลจัดการสุขภาพ
  จำนวน : 18  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved