Intranet Login
Untitled Document
บริการข้อมูล
 ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
 สื่อประชาสัมพันธ์
 กระดาน-ถามตอบ
 อสม.ดีเด่น อสม.ดีเยี่ยม
 งานแผนและประเมิน
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม 272366 คน
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ไม่ชอบ


หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เรื่อง แจ้งการใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2558


หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เรื่อง ส่งข้อมูลการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณงานสุขภาพภาคประชาชนของจังหวัด


หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานงานสุขภาพภาคประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2558


คู่มือ แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.)


การรับเงินค่าป่วยการ อสม.กรณี อสม.เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)
หรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

1 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งการใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2558  
2 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ส่งข้อมูลการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณงานสุขภาพภาคประชาชนของจังหวัด  
3 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานงานสุขภาพภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558  
4 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558  
5 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558  
6 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2558  
7 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2558  
8 .   คู่มือ แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.)  
9 .   การรับเงินค่าป่วยการ อสม.กรณี อสม.เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) หรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ  
10 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2557  
ก่อนหน้า สิงหาคม 2558 ถัดไป
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
04 สิงหาคม 2558
อ่านทั้งหมด...
หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
จำนวน : 102  รายการ
วารสารสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 32  รายการ
หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
จำนวน : 5  รายการ
หลักสูตรฟื้นฟูความรู้ อสม. ปี2553
จำนวน : 1  รายการ
คู่มือ อสม.ยุคใหม่
จำนวน : 1  รายการ
แบบเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ความรู้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
จำนวน : 1  รายการ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
จำนวน : 2  รายการ
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
จำนวน : 1  รายการ
หลักสูตรอบรมฟื้นฟู อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2555
จำนวน : 1  รายการ
หลักสูตรอบรมฟื้นฟู การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต(กรณีน้ำท่วม) ปี 2555
จำนวน : 1  รายการ
คู่มือ อสม. การเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคเชิงรุก
จำนวน : 2  รายการ
หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2556
จำนวน : 1  รายการ
แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 3  รายการ
แนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
จำนวน : 1  รายการ
คู่มือ อสม.มืออาชีพ
จำนวน : 1  รายการ
เอกสารการประชุมวิชาการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2556
จำนวน : 1  รายการ
หลักสูตรการอบรม อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน ปี 2556
จำนวน : 1  รายการ
แนวทางการดำเนินงานมาตรฐาน อสม.เรื่อง การเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา
จำนวน : 1  รายการ
รายงานประจำปี กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 2  รายการ
คู่มือวิทยากรพี่เลี้ยงการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
จำนวน : 1  รายการ
แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
จำนวน : 1  รายการ
แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน : 1  รายการ
วิวัฒนาการ การสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย (พ.ศ.2521 - พ.ศ.2557)
จำนวน : 1  รายการ
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
จำนวน : 1  รายการ
แนวทางการดำเนินงาน อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม
จำนวน : 1  รายการ
คู่มือ แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.)
จำนวน : 1  รายการ

 
 
 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved