Intranet Login
Untitled Document
 • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลางและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก ปี 2554
 • หนังสือแจ้ง คู่มือการใช้งานและโปรแกรมพิมพ์บัตร อสม. ประจำปี 2554
 • พัฒนาการศักยภาพ
 • บริการข้อมูล
   ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
   สื่อประชาสัมพันธ์
   กระดาน-ถามตอบ
   อสม.ดีเด่น อสม.ดีเยี่ยม
   งานแผนและประเมิน
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 234931 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข
  ประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2558


  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
  ประจำปีพุทธศักราช 2558 (ฉบับที่ 2)

  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น
  ประจำปีพุทธศักราช 2558 (ฉบับที่ 2)


  หนังสือแจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  รายการงบอุดหนุนทั่วไป : สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข

  เอกสารประกอบด้วย 1.หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
                                2.หนังสือแจ้งประธานชมรม อสม.จังหวัด
                                3.สำเนาหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


  หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
  เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป
  กำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2558)

  เอกสารประกอบด้วย 1. หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
                                2. บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณฯ


  ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  เรื่อง สอบราคาจ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ


  ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  เรื่อง สอบราคาจ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ และโล่


  การจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจ
  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาพชุมชน
  ของ อสม. ปีงบประมาณ 2558
  สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น
  ระดับเขตสุขภาพ และระดับภาค

  เอกสารประกอบด้วย
  1.ระดับเขตสุขภาพที่ 1,2,3 และระดับภาคเหนือ
  2.ระดับเขตสุขภาพที่ 4,5,6 และระดับภาคกลาง
  3.ระดับเขตสุขภาพที่ 7,8,9,10 และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  4.ระดับเขตสุขภาพที่ 11,12 และระดับภาคใต้


  ใบประกาศนียบัตร
  ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  ด้านการป้องกันและปรามปรามการทุจริตในระดับชุมชน ปีงบประมาณ 2558


  หลักสูตรฝึกอบรม อสม.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน (อสม.ป.ป.ช.)
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  เอกสารประกอบด้วย
  1.โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม อสม.ป.ป.ช.
  2.แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ ก่อน-หลัง การอบรม (พร้อมเฉลย คำตอบ)
  3.แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
  4.ชุดสไลด์ประกอบการฝึกอบรมฯ
  5.กำหนดการฝึกอบรมฯ
  6.แบบบัญชีรายชื่อเครือข่ายของ อสม.ป.ป.ช.
  7.ตัวอย่าง ประกาศนียบัตรฯ

  1 .   คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2558  
  2 .   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง,หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558 (ฉบับที่ 2)  
  3 .   หนังสือแจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการงบอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  
  4 .   แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2558)  
  5 .   วิวัฒนาการ การสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย (พ.ศ.2521 - พ.ศ.2557)  
  6 .   ประกาศ สอบราคาจ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ  
  7 .   ประกาศ สอบราคาจ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ และโล่  
  8 .   ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการขนส่งสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2558  
  9 .   หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย ปีพุทธศักราช 2557  
  10 .   ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2554  
  11 .   การจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ของ อสม. ปี 2558  
  12 .   คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับเขตสุขภาพ และระดับภาค  
  13 .   ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร อสม.ด้านการป้องกันและปรามปรามการทุจริตในระดับชุมชน ปีงบประมาณ 2558  
  14 .   หลักสูตรฝึกอบรม อสม.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน (อสม.ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  15 .   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2558  
  16 .   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558  
  17 .   รายงานประจำปีงบประมาณ 2557 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
  18 .   แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558  
  19 .   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการขนส่งสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2558  
  20 .   โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  21 .   หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม  
  22 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอข้อมูลจำนวน อสม. ที่มีคุณสมบัติได้รับค่าป่วยการตามโครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก ปีงบประมาณ 2559  
  23 .   หนังสือแจ้งแนวทางการคัดเลือกและประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2558  
  24 .   หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2558  
  25 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย อสม. ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  ก่อนหน้า มกราคม 2558 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
  29 มกราคม 2558
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 98  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 30  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 5  รายการ
  หลักสูตรฟื้นฟูความรู้ อสม. ปี2553
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือ อสม.ยุคใหม่
  จำนวน : 1  รายการ
  แบบเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ความรู้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  จำนวน : 1  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรอบรมฟื้นฟู อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2555
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรอบรมฟื้นฟู การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต(กรณีน้ำท่วม) ปี 2555
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือ อสม. การเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคเชิงรุก
  จำนวน : 2  รายการ
  หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 3  รายการ
  แนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือ อสม.มืออาชีพ
  จำนวน : 1  รายการ
  เอกสารการประชุมวิชาการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรการอบรม อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน ปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานมาตรฐาน อสม.เรื่อง การเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา
  จำนวน : 1  รายการ
  รายงานประจำปี กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 2  รายการ
  คู่มือวิทยากรพี่เลี้ยงการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
  จำนวน : 1  รายการ
  แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  จำนวน : 1  รายการ
  วิวัฒนาการ การสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย (พ.ศ.2521 - พ.ศ.2557)
  จำนวน : 1  รายการ
   
   
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved