Intranet Login
Untitled Document
 • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลางและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก ปี 2554
 • หนังสือแจ้ง คู่มือการใช้งานและโปรแกรมพิมพ์บัตร อสม. ประจำปี 2554
 • พัฒนาการศักยภาพ
 • บริการข้อมูล
   ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
   สื่อประชาสัมพันธ์
   กระดาน-ถามตอบ
   อสม.ดีเด่น อสม.ดีเยี่ยม
   งานแผนและประเมิน
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 227709 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ


  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น
  ระดับเขตสุขภาพ และระดับภาค

  เอกสารประกอบด้วย
  1.ระดับเขตสุขภาพที่ 1,2,3 และระดับภาคเหนือ
  2.ระดับเขตสุขภาพที่ 4,5,6 และระดับภาคกลาง
  3.ระดับเขตสุขภาพที่ 7,8,9,10 และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  4.ระดับเขตสุขภาพที่ 11,12 และระดับภาคใต้


  ใบประกาศนียบัตร
  ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  ด้านการป้องกันและปรามปรามการทุจริตในระดับชุมชน ปีงบประมาณ 2558


  หลักสูตรฝึกอบรม อสม.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน (อสม.ป.ป.ช.)
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  เอกสารประกอบด้วย
  1.โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม อสม.ป.ป.ช.
  2.แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ ก่อน-หลัง การอบรม (พร้อมเฉลย คำตอบ)
  3.แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
  4.ชุดสไลด์ประกอบการฝึกอบรมฯ
  5.กำหนดการฝึกอบรมฯ
  6.แบบบัญชีรายชื่อเครือข่ายของ อสม.ป.ป.ช.
  7.ตัวอย่าง ประกาศนียบัตรฯ


  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
  ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2558
   ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557                    
  ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

  เอกสารประกอบด้วย  1.กำหนดการประชุม
                                 2.แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558
                                 3.รายงานประจำปีงบประมาณ 2557 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
                                 4.ไฟล์นำเสนอ


  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเยี่ยม ประจำปีพุทธศักราช 2558
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจำปีพุทธศักราช 2558


  โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  เอกสารประกอบด้วย 1.คู่มือความรู้วิทยากรต้นแบบ
                                2.Powerpoint จากวิทยากร ป.ป.ช.


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง ขอข้อมูลจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  ที่มีคุณสมบัติได้รับค่าป่วยการตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก
  ปีงบประมาณ 2559

  เอกสารประกอบด้วย 1.หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
                                2.แบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559


  หนังสือกระทรวงสาธารณสุข
  เรื่อง แจ้งแนวทางการคัดเลือกและประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2558

  เอกสารประกอบด้วย 1.แนวทางการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ประจำปี 2558
                                2.แนวทางการประเมินผลงาน อสม. ดีเยี่ยม ประจำปี 2558
                                3.แนวทางการประเมินผลงาน อสม. ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจำปี 2558
                                4.แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ

  1 .   คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับเขตสุขภาพ และระดับภาค  
  2 .   ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร อสม.ด้านการป้องกันและปรามปรามการทุจริตในระดับชุมชน ปีงบประมาณ 2558  
  3 .   หลักสูตรฝึกอบรม อสม.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน (อสม.ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  4 .   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2558  
  5 .   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558  
  6 .   รายงานประจำปีงบประมาณ 2557 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
  7 .   แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558  
  8 .   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการขนส่งสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2558  
  9 .   โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  10 .   หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม  
  11 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอข้อมูลจำนวน อสม. ที่มีคุณสมบัติได้รับค่าป่วยการตามโครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก ปีงบประมาณ 2559  
  12 .   หนังสือแจ้งแนวทางการคัดเลือกและประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2558  
  13 .   หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2558  
  14 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย อสม. ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  15 .   หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย อสม. ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  16 .   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557)  
  17 .   ประกาศ สอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน  
  18 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2558  
  19 .   แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2557  
  20 .   แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน  
  21 .   คู่มือวิทยากรพี่เลี้ยงการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน  
  22 .   ขั้นตอนการดำเนินงาน และจัดการเรื่องร้องเรียน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
  23 .   ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  
  24 .   คู่มือ ความรู้ ความเข้าใจ ป้องกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำหรับ อสม.  
  25 .   วารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2557  
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2557 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31      
  22 ธันวาคม 2557
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 98  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 30  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  หลักสูตรฟื้นฟูความรู้ อสม. ปี2553
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือ อสม.ยุคใหม่
  จำนวน : 1  รายการ
  แบบเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ความรู้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  จำนวน : 1  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 1  รายการ
  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรอบรมฟื้นฟู อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2555
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรอบรมฟื้นฟู การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต(กรณีน้ำท่วม) ปี 2555
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือ อสม. การเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคเชิงรุก
  จำนวน : 2  รายการ
  หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 3  รายการ
  แนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือ อสม.มืออาชีพ
  จำนวน : 1  รายการ
  เอกสารการประชุมวิชาการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรการอบรม อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน ปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานมาตรฐาน อสม.เรื่อง การเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา
  จำนวน : 1  รายการ
  รายงานประจำปี กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 2  รายการ
  คู่มือวิทยากรพี่เลี้ยงการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
  จำนวน : 1  รายการ
  แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  จำนวน : 1  รายการ
   
   
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved