Intranet Login
Untitled Document
บริการข้อมูล
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ไม่ชอบ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจัดจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการดำเนินงานเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเอง
ระดับครอบครัวและอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) จำนวน 5 รายการ


หนังสือแจ้งประธานชมรม อสม.จังหวัด
เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.
ผ่านระบบ e-Payment


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ด้านส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค (อสม.สคบ.)
ระหว่าง
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เรื่อง การบันทึกข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของ อสม.
เพื่อรองรับการจ่ายเงินค่าป่วยการฯ
ผ่านระบบ e-Payment


เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพ ยุค 4.0

1 .   หนังสือที่ระลึกวันอาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560  
2 .   ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการดำเนินงานเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัวและอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) จำนวน 5 รายการ  
3 .   หนังสือพิมพ์เพื่อน ผสส. - อสม. ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2560  
4 .   สรุปผลการดำเนินโครงการ อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
5 .   หนังสือแจ้งประธานชมรม อสม.จังหวัด เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment  
6 .   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค (อสม.สคบ.)  
7 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง การบันทึกข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของ อสม. เพื่อรองรับการจ่ายเงินค่าป่วยการฯ ผ่านระบบ e-Payment  
8 .   การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน  
9 .   การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพ ยุค 4.0  
10 .   ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการดำเนินงานเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัวและอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) จำนวน 5 รายการ  
ก่อนหน้า เมษายน 2560 ถัดไป
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
25 เมษายน 2560
อ่านทั้งหมด...
หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
จำนวน : 117  รายการ
หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
จำนวน : 7  รายการ
วารสารสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 37  รายการ
NGO
จำนวน : 1  รายการ
หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
จำนวน : 4  รายการ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
จำนวน : 2  รายการ
การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 1  รายการ
หนังสือพระเทพฯ
จำนวน : 1  รายการ
หนังสือที่ระลึกวันอาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
จำนวน : 1  รายการ
แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 5  รายการ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved