Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  หนังสือแจ้งประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
  ประจำหมู่บ้านระดับจังหวัดทุกจังหวัด
  เรื่อง โครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19
  ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า


  หนังสือแจ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง โครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า


  หนังสือแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง การดำเนินงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชน


  หนังสือแจ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด
  เรื่อง การดำเนินงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชน


  เอกสารประกอบการประชุม Video Conference ชี้แจงแนวทาง อสม. เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด - 19 "ค้นให้พบ จบใน 14 วัน"
  วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 -16.30 น.
  ณ ห้องประชุม Video Conference 2 ชั้น 2 อาคาร 1
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  1 .   ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ปีงบประมาณ 2563 (ชุดที่ 1)  
  2 .   หนังสือแจ้งประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง โครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า  
  3 .   หนังสือแจ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง โครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า  
  4 .   การดูแลและเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับประชาชนในพื้นที่โดย อสม.  
  5 .   หนังสือแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เรื่อง การดำเนินงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชน  
  6 .   หนังสือแจ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง การดำเนินงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชน  
  7 .   การใช้แอพพลิเคชันพ้นภัยดูแลและเฝ้าระวังประชาชนในพืนที่จากโรคโควิด-19  
  8 .   แนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อเดินทางออกจากกรุงเทพและปริมณฑลกลับภูมิลำเนา ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 63 เป็นต้นไป  
  9 .   เอกสารประกอบการประชุม Video Conference ชี้แจงแนวทาง อสม. เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด - 19  
  10 .   หนังแจ้งนานแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ขอเชิญประชุม Video Conference ชี้แจงแนวทางดำเนินงานเพิ่มพูนทักษะ อสม. หมอประจำบ้าน  
  ก่อนหน้า เมษายน 2563 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30    
  09 เมษายน 2563
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 125  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 49  รายการ
  แนวทางค่าป่วยการ e-payment
  จำนวน : 1  รายการ
  NGO
  จำนวน : 7  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  ตำบลจัดการสุขภาพ
  จำนวน : 18  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved