Intranet Login
Untitled Document
 • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลางและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก ปี 2554
 • หนังสือแจ้ง คู่มือการใช้งานและโปรแกรมพิมพ์บัตร อสม. ประจำปี 2554
 • พัฒนาการศักยภาพ
 • บริการข้อมูล
   ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
   สื่อประชาสัมพันธ์
   กระดาน-ถามตอบ
   อสม.ดีเด่น อสม.ดีเยี่ยม
   งานแผนและประเมิน
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 223254 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการขนส่งสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ
  ปีงบประมาณ 2558


  โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  เอกสารประกอบด้วย 1.คู่มือความรู้วิทยากรต้นแบบ
                                2.Powerpoint จากวิทยากร ป.ป.ช.


  หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม

  เอกสารประกอบด้วย 1.หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12
                                2.หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
                                3.แผนที่สถานที่จัดประชุม
                                4.รายการหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง ขอข้อมูลจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  ที่มีคุณสมบัติได้รับค่าป่วยการตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก
  ปีงบประมาณ 2559

  เอกสารประกอบด้วย 1.หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
                                2.แบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559


  หนังสือกระทรวงสาธารณสุข
  เรื่อง แจ้งแนวทางการคัดเลือกและประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2558

  เอกสารประกอบด้วย 1.แนวทางการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ประจำปี 2558
                                2.แนวทางการประเมินผลงาน อสม. ดีเยี่ยม ประจำปี 2558
                                3.แนวทางการประเมินผลงาน อสม. ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจำปี 2558
                                4.แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ


  หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
  ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2558
  ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

  เอกสารประกอบด้วย 1.กำหนดการประชุม
                                2.แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
                                3.แผนที่สถานที่จัดประชุม


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  เอกสารประกอบด้วย 1. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.
                                2. กำหนดการอบรม
                                3. แบบตอบรับ


  หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต
  เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต และโครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน

  เอกสารประกอบด้วย 1. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.
                                2. กำหนดการอบรม
                                3. แบบตอบรับ
                                4. แนวทางการดำเนินงานฯ


  หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
  เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557)

  เอกสารประกอบด้วย 1. บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณฯ 
                                2. แบบรายงานผลฯ


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก
  ประจำปีงบประมาณ 2558

  เอกสารประกอบด้วย 1. หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
                                2. จำนวน อสม. ที่มีคุณสมบัติได้รับค่าป่วยการ ปีงบประมาณ 2558
                                3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ปีงบประมาณ 2558 (สสจ.1)

  1 .   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการขนส่งสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2558  
  2 .   โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  3 .   หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม  
  4 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอข้อมูลจำนวน อสม. ที่มีคุณสมบัติได้รับค่าป่วยการตามโครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก ปีงบประมาณ 2559  
  5 .   หนังสือแจ้งแนวทางการคัดเลือกและประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2558  
  6 .   หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2558  
  7 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย อสม. ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  8 .   หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย อสม. ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  9 .   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557)  
  10 .   ประกาศ สอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน  
  11 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2558  
  12 .   แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2557  
  13 .   แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน  
  14 .   คู่มือวิทยากรพี่เลี้ยงการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน  
  15 .   ขั้นตอนการดำเนินงาน และจัดการเรื่องร้องเรียน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
  16 .   ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  
  17 .   คู่มือ ความรู้ ความเข้าใจ ป้องกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำหรับ อสม.  
  18 .   วารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2557  
  19 .   หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม. ปีที่ 32 ฉบับที่ 11 เดือนสิงหาคม 2557  
  20 .   การอบรมโครงการ อสม.รวมพลัง สร้างสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต  
  21 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมโครงการ  
  22 .   เทคนิคการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนงานสุขภาพภาคประชาชน  
  23 .   การประชุมจัดทำแนวทางเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน  
  24 .   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2557  
  25 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ  
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2557 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30            
  27 พฤศจิกายน 2557
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 98  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 30  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  หลักสูตรฟื้นฟูความรู้ อสม. ปี2553
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือ อสม.ยุคใหม่
  จำนวน : 1  รายการ
  แบบเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ความรู้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  จำนวน : 1  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 1  รายการ
  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรอบรมฟื้นฟู อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2555
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรอบรมฟื้นฟู การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต(กรณีน้ำท่วม) ปี 2555
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือ อสม. การเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคเชิงรุก
  จำนวน : 2  รายการ
  หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 2  รายการ
  แนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือ อสม.มืออาชีพ
  จำนวน : 1  รายการ
  เอกสารการประชุมวิชาการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรการอบรม อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน ปี 2556
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานมาตรฐาน อสม.เรื่อง การเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา
  จำนวน : 1  รายการ
  รายงานประจำปี กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือวิทยากรพี่เลี้ยงการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
  จำนวน : 1  รายการ
  แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
  จำนวน : 1  รายการ
  แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  จำนวน : 1  รายการ
   
   
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved