Intranet Login
Untitled Document
บริการข้อมูล
 ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
 สื่อประชาสัมพันธ์
 กระดาน-ถามตอบ
 อสม.ดีเด่น อสม.ดีเยี่ยม
 งานแผนและประเมิน
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม 275583 คน
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ไม่ชอบ

ประกาศกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
เรื่อง มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการเรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์


หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม
ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กรมสนับสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2558


หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต
เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม
ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กรมสนับสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2558


หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ
อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


หลักเกณฑ์การประเมิน องค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม
ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2558

1 .   มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการเรื่อง การสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์  
2 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กรมสนับสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2558  
3 .   หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กรมสนับสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2558  
4 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
5 .   โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม.นครบาล ในการปฏิบัติงานศูนย์สร้างสรรค์สุขภาพชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพมหานคร  
6 .   หลักเกณฑ์การประเมิน องค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2558  
7 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งการใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2558  
8 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ส่งข้อมูลการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณงานสุขภาพภาคประชาชนของจังหวัด  
9 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานงานสุขภาพภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558  
10 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558  
ก่อนหน้า สิงหาคม 2558 ถัดไป
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
31 สิงหาคม 2558
อ่านทั้งหมด...
หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
จำนวน : 102  รายการ
วารสารสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 32  รายการ
หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
จำนวน : 5  รายการ
หลักสูตรฟื้นฟูความรู้ อสม. ปี2553
จำนวน : 1  รายการ
คู่มือ อสม.ยุคใหม่
จำนวน : 1  รายการ
แบบเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ความรู้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
จำนวน : 1  รายการ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
จำนวน : 2  รายการ
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
จำนวน : 1  รายการ
หลักสูตรอบรมฟื้นฟู อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2555
จำนวน : 1  รายการ
หลักสูตรอบรมฟื้นฟู การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต(กรณีน้ำท่วม) ปี 2555
จำนวน : 1  รายการ
คู่มือ อสม. การเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคเชิงรุก
จำนวน : 2  รายการ
หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2556
จำนวน : 1  รายการ
แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 3  รายการ
แนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
จำนวน : 1  รายการ
คู่มือ อสม.มืออาชีพ
จำนวน : 1  รายการ
เอกสารการประชุมวิชาการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2556
จำนวน : 1  รายการ
หลักสูตรการอบรม อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน ปี 2556
จำนวน : 1  รายการ
แนวทางการดำเนินงานมาตรฐาน อสม.เรื่อง การเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา
จำนวน : 1  รายการ
รายงานประจำปี กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 2  รายการ
คู่มือวิทยากรพี่เลี้ยงการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
จำนวน : 1  รายการ
แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
จำนวน : 1  รายการ
แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน : 1  รายการ
วิวัฒนาการ การสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย (พ.ศ.2521 - พ.ศ.2557)
จำนวน : 1  รายการ
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
จำนวน : 1  รายการ
แนวทางการดำเนินงาน อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม
จำนวน : 1  รายการ
คู่มือ แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.)
จำนวน : 1  รายการ

 
 
 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved