Intranet Login
Untitled Document
บริการข้อมูล
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ita 2567
 O1 โครงสร้าง  
 O2 ข้อมูลผู้บริหาร  
 O3 อำนาจหน้าที่  
 O4 ข้อมูลการติดต่อ  
 O5 ข่าวประชาสัมพันธ์  
 O6 Q & A  
 O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
 O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี  
 O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
 O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
Results : 35
  page :   of 4
 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved