Intranet Login
Untitled Document
บริการข้อมูล
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ขั้นตอนที่ 5
1. องค์กร​มีขีดความสามารถ​ในการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จ​การดำเนินกิจกรรม และมีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้​ให้กับองค์​กรอื่นๆได้

 
2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)  
3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน  
Results : 3
  page :   of 1  
 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved