Intranet Login
Untitled Document
บริการข้อมูล
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ขั้นตอนที่ 3
1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”  
2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)  
3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน  
4. การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู  
Results : 4
  page :   of 1  
 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved