Intranet Login
Untitled Document
บริการข้อมูล
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
download
โครงการตามแผนปฏิบัติการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปี 2566
ขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนางานสาธารณสุข สร้างสุขภาพดีให้ประชาชนไทยอย่างยั่งยืน "คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง"  
อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน (Action plan)  
ขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน โครงการจัดงานเชิดชูเกียรติและเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ  
ขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. ปีงบประมาณ 2566  
ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและโครงการ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
ขออนุมัติเพิ่มกิจกรรมประชุมวิชาการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการจัดงานเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ  
เล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
ขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจำบ้านฯ ปีงบประมาณ 2566 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
ขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2566 และขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อดำเนินโครงการฯ  
แจ้งการอนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2566 และขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อดำเนินโครงการฯ  
Results : 10
  page :   of 1  
 


กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved