Intranet Login
Untitled Document
 • คลิปวีดีโอรายงาน Hi Ci
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • ชุดความรู้ อสม. สู้โควิด
 • หลักสูตรอสม. พร้อม บอกต่อ ATK สำหรับประชาชน
 • ประกาศผลการคัดเลือก การประกวดผลงานคลิปวีดีโอ ประเด็น ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2565
 • ผลงานคลิปวีดีโอ ประเด็น ผลงานคลิปวีดีโอ ประเด็น ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2565
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  download
  โครงการตามแผนปฏิบัติการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปี 2566
  ขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนางานสาธารณสุข สร้างสุขภาพดีให้ประชาชนไทยอย่างยั่งยืน "คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง"  
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
  ขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน โครงการจัดงานเชิดชูเกียรติและเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ  
  ขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. ปีงบประมาณ 2566  
  ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและโครงการ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
  ขออนุมัติเพิ่มกิจกรรมประชุมวิชาการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการจัดงานเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ  
  Results : 6
    page :   of 1  
   

  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved