Intranet Login
Untitled Document
บริการข้อมูล
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
มูลนิธิ อสม.
Facebook มูลนิธิ อสม.  
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ อสม. ครั้งที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม conference ชั้น 4 ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
การจดทะเบียนแต่งตั้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ อสม.  
แบบขอรับความช่วยเหลือ มูลนิธิ อสม.  
หลักเกณฑ์การขอรับการช่วยเหลือจากมูลนิธิ อสม.  
ใบสำคัญรับเงิน ตามแบบคำขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ อสม. กรณีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
แนวทางการช่วยเหลือ อสม.  
ช่วยเหลือ อสม. ดูแลสุขภาพฯ วันที่ 20 กันยายน 2565  
ประธานมูลนิธิ อสม นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์พร้อมด้วยนายประสาท ตราดธารทิพย์ รองประธาน นายดิเรก นาคอ่อน ผู้ช่วยเลขามูลนิธิ ชี้แจงการดำเนินงานของมูลนิธิ ให้แก่ อสม ภาคเหนือ ณ ไม้หอมวิลล่า นครสวรรค์ ทั้งนี้ประธาน อสม จ.นครสวรรค์ แม่ฮ่อ  
คลิปอสม.รวมกิจกรรมปลูกป่า ต้นไม้  
Results : 15
  page :   of 2
 


กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved