Intranet Login
Untitled Document
บริการข้อมูล
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
download
โครงการตามแผนปฏิบัติการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปี 2565
หนังสืออนุมัติเเผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565  
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ  
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2565  
โครงการพัฒนาสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2565  
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมผ่านวารสารสุขภาพภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูเเลผู้ป่วยยาเสพติด หลังการบำบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ปีงบประมาณ 2565  
โครงการฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนสร้างตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19  
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศและเสริมสร้างเเรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. ปีงบประมาณ 2565  
โครงการจัดงานเชิดชูเกียรติและเปลื่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขเเห่งชาติ 20 มีนาคม ประจำปีพุทธศักราช 2565  
โครงการบริหารจัดการองค์กร กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2565  
Results : 37
  page :   of 4
 


กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved