Intranet Login
Untitled Document
 • คลิปวีดีโอรายงาน Hi Ci
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • ชุดความรู้ อสม. สู้โควิด
 • หลักสูตรอสม. พร้อม บอกต่อ ATK สำหรับประชาชน
 • ประกาศผลการคัดเลือก การประกวดผลงานคลิปวีดีโอ ประเด็น ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2565
 • ผลงานคลิปวีดีโอ ประเด็น ผลงานคลิปวีดีโอ ประเด็น ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2565
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  download
  โครงการตามแผนปฏิบัติการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปี 2565
  หนังสืออนุมัติเเผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565  
  โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ  
  โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2565  
  โครงการพัฒนาสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2565  
  โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมผ่านวารสารสุขภาพภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565  
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูเเลผู้ป่วยยาเสพติด หลังการบำบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ปีงบประมาณ 2565  
  โครงการฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนสร้างตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19  
  โครงการพัฒนาความเป็นเลิศและเสริมสร้างเเรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. ปีงบประมาณ 2565  
  โครงการจัดงานเชิดชูเกียรติและเปลื่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขเเห่งชาติ 20 มีนาคม ประจำปีพุทธศักราช 2565  
  โครงการบริหารจัดการองค์กร กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2565  
  Results : 37
    page :   of 4
   
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved