Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  download
  โครงการตามแผนปฏิบัติการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปี 2564
  โครงการขับเคลื่อนนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน  
  โครงการพัฒนาการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2564  
  โครงการชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด 19  
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว ปีงบประมาณ 2564  
  โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมผ่านวารสารสุขภาพภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564  
  โครงการบริหารจัดการองค์กร กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564  
  โครงการพัฒนาความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม ปีงบประมาณ 2564  
  โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ  
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2564  
  โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2564  
  Results : 18
    page :   of 2
   

  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved