Intranet Login
Untitled Document
 • คลิปวีดีโอรายงาน Hi Ci
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • ชุดความรู้ อสม. สู้โควิด
 • หลักสูตรอสม. พร้อม บอกต่อ ATK สำหรับประชาชน
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  download
  โครงการตามแผนปฏิบัติการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปี 2564
  โครงการขับเคลื่อนนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน  
  โครงการพัฒนาการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2564  
  โครงการชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด 19  
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว ปีงบประมาณ 2564  
  โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมผ่านวารสารสุขภาพภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564  
  โครงการบริหารจัดการองค์กร กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564  
  โครงการพัฒนาความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม ปีงบประมาณ 2564  
  โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ  
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2564  
  โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2564  
  Results : 26
    page :   of 3
   


  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved