Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  download
  โครงการตามแผนปฏิบัติการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปี 2563
  โครงการยกระดับ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ปีงบประมาณ 2563  
  โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2563  
  โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2563  
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)  
  โครงการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ อสม.เพื่อการพัฒนาสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2563  
  โครงการจัดงานเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม.ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 20 มีนาคม ประจำปีพุทธศักราช 2563  
  โครงการพัฒนาความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม.ปีงบประมาณ 2563  
  โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน ในการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2563  
  โครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2563  
  โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านวิชาการนวัตกรรมผ่านวารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีงบ 2563  
  Results : 26
    page :   of 3
   
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved