Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  อสม.หมอประจำบ้าน
  สื่อ วิชา เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ โทรเวชกรรม (Telemedicine ) และแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพ
  5 วิชาเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ โทรเวชกรรม Telemedicine และแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพ (30.57 นาที)  
  ใบความรู้ที่ 5 วิชา เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ โทรเวชกรรม (Telemedicine)และแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพ  
  ศึกษาความรู้เพิ่มเติม  
  สื่อวิดีทัศน์ Application พ้นภัย  
  คู่มือการใช้งานฉบับย่อ  
  Results : 5
    page :   of 1  
   


  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved