Intranet Login
Untitled Document
 • คลิปวีดีโอรายงาน Hi Ci
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • ชุดความรู้ อสม. สู้โควิด
 • หลักสูตรอสม. พร้อม บอกต่อ ATK สำหรับประชาชน
 • ประกาศผลการคัดเลือก การประกวดผลงานคลิปวีดีโอ ประเด็น ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2565
 • ผลงานคลิปวีดีโอ ประเด็น ผลงานคลิปวีดีโอ ประเด็น ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2565
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  MOU - ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดทำบัตร Smart Card อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  
  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ  
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) กับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเฝ้าระวัง ป้องกัน และความคุมโรคติดต่อลูกน้ำยุงลาย ผ่านเทคโรโลยีดิจิตัล ระหว่าง กรม คร. กรม สบส และ AIS  
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
  บันทึกข้อตกลง อสม.ออนไลน์  
  บันทึกข้อตกลง สมาคมฌาปนกิจ  
  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน  
  บันทึกข้อตกลง mou ว่าด้วย ความร่วมมือในการบูรณาการขับเคลื่อน การใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ เเละระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลเพื่อคัดกรองและค้นหาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน อันเนื่องมาจากโรคระบาดโควิด-19 ระหว่าง กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  
  Results : 18
    page :   of 2
   

  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved