Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  download
  โครงการตามแผนปฏิบัติการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปี 2562
  โครงการพัฒนาความเป็นเลิศและสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. ปีงบประมาณ 2562  
  โครงการจัดงานเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม.ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 20 มีนาคม ประจำปีพุทศักราช 2562  
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีงบประมาณ 2562  
  โครงการ อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2562  
  โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำ อสม. และภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562  
  โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมผ่านวารสารสุขภาพภาคประชาชน  
  โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและเครือข่ายปฐมภูมิ  
  โครงการพัฒนาระบบกลไกสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปีงบประมาณ 2562  
  โครงการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน  
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 4 ภาค ปีงบประมาณ 2562  
  Results : 22
    page :   of 3
   

  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved