Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  อสม.4.0
  ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Mobile Application  
  จำนวนผู้ลงทะเบียน Moblie Application SMART อสม.  
  แจ้งแนวทางการพัฒนา อสม.4.0  
  การช่วยชีวิตฉุกเฉิน  
  คู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (เออีดี:AED) สำหรับประชาชน พ.ศ.2559  
  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา อสม. 4.0  
  แนวทางการพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0  
  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องแนวทางการพัฒนา อสม. 4.0  
  สื่อความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ อสม.4.0  
  แบบประเมิน อสม. 4.0  
  Results : 19
    page :   of 2
   
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved