Intranet Login
Untitled Document
 • คลิปวีดีโอรายงาน Hi Ci
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • ชุดความรู้ อสม. สู้โควิด
 • หลักสูตรอสม. พร้อม บอกต่อ ATK สำหรับประชาชน
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  ผลงานวิชาการ
  การศึกษาการจัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
  การศึกษาการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2559  
  รายงานการศึกษาและพัฒนาการดำเนินงานระบบการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment  
  การศึกษาสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในยุคประเทศไทย 4.0  
  การศึกษาการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
  การศึกษาสถานการณ์การให้บริการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช)  
  การจัดการความรู้และนวัตกรรมงานสุขภาพภาคประชาชน

   
  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินการปฏิบัติตนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564  
  Results : 9
    page :   of 1  
     กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved