Intranet Login
Untitled Document
บริการข้อมูล
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
ผลงานวิชาการ
การศึกษาการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2559  
รายงานการศึกษาและพัฒนาการดำเนินงานระบบการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment  
การศึกษาสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในยุคประเทศไทย 4.0  
การศึกษาการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
การศึกษาสถานการณ์การให้บริการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช)  
การจัดการความรู้และนวัตกรรมงานสุขภาพภาคประชาชน

 
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินการปฏิบัติตนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564  
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
Results : 13
  page :   of 2
 


กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved