Intranet Login
Untitled Document
 • คลิปวีดีโอรายงาน Hi Ci
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • ชุดความรู้ อสม. สู้โควิด
 • หลักสูตรอสม. พร้อม บอกต่อ ATK สำหรับประชาชน
 • ประกาศผลการคัดเลือก การประกวดผลงานคลิปวีดีโอ ประเด็น ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2565
 • ผลงานคลิปวีดีโอ ประเด็น ผลงานคลิปวีดีโอ ประเด็น ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2565
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  ผลงานวิชาการ
  การศึกษาการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2559  
  รายงานการศึกษาและพัฒนาการดำเนินงานระบบการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment  
  การศึกษาสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในยุคประเทศไทย 4.0  
  การศึกษาการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
  การศึกษาสถานการณ์การให้บริการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช)  
  การจัดการความรู้และนวัตกรรมงานสุขภาพภาคประชาชน

   
  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินการปฏิบัติตนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564  
  ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
  การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
  Results : 13
    page :   of 2
   


  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved