Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  เอกสารประกอบการดำเนินงาน อสค.2559
  1. คู่มือ อสค.  
  2. หลักสูตร อสค.  
  3. เอกสารประกอบหลักสูตรอาสาสมัครประจำครอบครัว  
  4. บัตร อสค.  
  5. ใบประกาศนียบัตร อสค.  
  6. แนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ปี 2559  
  7 แนวทางการดำเนินงาน 2  
  8. ตารางบันทึกรายชื่อการขึ้นทะเบียนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)  
  9. ระบบจัดการข้อมูล อสค.  
  Results : 9
    page :   of 1  
     กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved