Intranet Login
Untitled Document
 • คลิปวีดีโอรายงาน Hi Ci
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • ชุดความรู้ อสม. สู้โควิด
 • หลักสูตรอสม. พร้อม บอกต่อ ATK สำหรับประชาชน
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  download
  แบบประเมิน
  แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2556  
  แบบประเมินศักยภาพตนเองในการจัดการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปี 2558  
  แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2558  
  แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559  
  แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  
  แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของกลุ่มวัยทำงานอายุ 15-59 ปี สำหรับหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  
  การเสริมสร้างและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ  
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ปี 2559  
  แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560

   
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ปี 2560  
  Results : 12
    page :   of 2
   
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved