Intranet Login
Untitled Document
 • คลิปวีดีโอรายงาน Hi Ci
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • ชุดความรู้ อสม. สู้โควิด
 • หลักสูตรอสม. พร้อม บอกต่อ ATK สำหรับประชาชน
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  download
  คำสั่ง
  คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรและคู่มืออบรมความรู้ อสม. เชี่ยวชาญ ปี 2555  
  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ปี 2555  
  คำสั่งกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.  
  คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการด้านสาธารณสุขมูลฐาน  
  คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขมูลฐาน  
  คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวิชาการและการจัดการความรู้  
  Results : 6
    page :   of 1  
   
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved