Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  download
  ระเบียบ / กฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ อสม.
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.  
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล อสม.  
  หนังสือการเทียบตำแหน่ง อสม. เท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ 3  
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของ อสม.  
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งได้รับมอบหมาบให้ประกอบโรคศิลปะฯ พ.ศ.2545  
  ข้อบังคับ มูลนิธิ อสม.  
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554  
   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบัตรประจำตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2555  
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2554  
  Results : 9
    page :   of 1  
   


  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved